55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KAROTİKOKAVERNÖZ FİSTÜL; KLİNİK, RADYOLOJİK ÖZELLİKLER VE TEDAVİ
FURKAN ERBAŞ 1 SEDAT ŞEN 1 FATİH UZUNKAYA 1 AYŞEGÜL SOYLU 1 İBRAHİM LEVENT GÜNGÖR 1

1- ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
 
Olgu:

KAROTİKOKAVERNÖZ FİSTÜL; KLİNİK, RADYOLOJİK ÖZELLİKLER VE TEDAVİ F.ERBAŞ, S.ŞEN, F.UZUNKAYA , A.SOYLU, İ.L.GÜNGÖR AMAÇ Karotis kavernöz fistülü (KKF), kavernöz sinüs ile karotid arter sistemi arasında anormal vasküler bağlantıdır. Oftalmik kan akımının artışı ve bası etkisine bağlı olarak semptom ve bulgular ortaya çıkar. Burada kliniğimizde tanısı koyulan KKF olguları klinik ve radyolojik özellikleri ile birlikte sunulmaktadır YÖNTEM: 2017-2019 yılları arasında kliniğimizde KKF tanısı koyulan 7 olgunun verileri derlenmiştir. Olguların semptom ve muayene bulguları, MR, BT anjiyografi ve DSA bulguları resimlenmiş, endovasküler tedavi sonuçları ve hastaların izlemleri bildirilmiştir. SONUÇ: 7 hastada DSA ile tanı konfirme edildi. Hastaların altısı kadın biri erkekti. Yaşları 49-78 arasında değişiyordu. Hastaların tamamında gözde kızarıklık yakınması vardı. 5 hasta gözde ağrı, görme kaybı veya diplopiden yakınıyordu. Nörolojik bakıda 6 hastada propitozis, tümünde konjuktival vaskülaritede artış, 5 hastada pitozis, 4 hastada farklı düzeylerde oftalmoparezi vardı. MR parankim kesitlerinde orbitadaki venlerde dilatasyon, BT anjiyografide orbital damarlar ve kavernöz sinüste genişleme ve artmış kontrastlanma KKF tanısını düşündüren bulgulardı. Tüm hastalarda KKF DSA ile arteriyel fazda kavernöz sinüs ve orbital venöz yapılara erken kontrast geçişi ile konfirme edildi. İki hastada dural AVF saptandı. İki hastada fistül iki taraflıydı. 4 hastada başarılı koil embolizasyon yapıldı. İki hastada konservatif yöntemlerle fistül kapandı. YORUM: KKF gözde kızarıklık, batışma, ağrı, görme kaybı, diplopi gibi yakınmalara yol açar. Muayenede proptosiz ve oftalmoparezi ile skleral/konjuktival venlerde dilatasyon en önemli bulgudur. Orbita ve kavernöz sinüsün kontrastlı MR ile ince kesit değerlendirmesi, BT anjiyografi KKF tanısına yardımcı olur. Kesin tanı için DSA gerekir. Koil embolizasyon başarılı sonuç vermekle birlikte karotis masajı ve tansiyon kontrolüyle spontan kapanan hastalar da vardır.