55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
STATUS EPİLEPTİKUS TİPİ, ETYOLOJİ VE TEDAVİ : MARMARA ÜNİVERSİTESİ EAH BİR YILLIK VERİ SONUÇLARI
HUMAY ISMAYILZADE 1 BERK BÜKE 2 KADRİYE AĞAN 1 İPEK MİDİ 1

1- MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 
Amaç:

Status epileptikusun (SE) revize tanımında beş dakikadan uzun süren nöbetler veya arada bilincin açılmadığı ardı sıra nöbetler olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada bir yıllık süreç içinde hastanemizde takip edilen SE vakalarının demografik özellikleri, SE tipleri, altta yatan etyolojileri ve tedavi basamaklarının sunulması planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Marmara Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran, hastane servislerinde ya da yoğun bakım ünitesinde izlenirken nöbet geçirmesi nedeni ile tarafımıza konsülte edilen hastalar çalışmaya alınmıştır. SE tanısı konulan hastalarda SE tipi, pratik olarak konvulsif (KSE) ve non-konvulsif (NKSE) olarak ayrılmıştır. Hastaların EEG kayıtları yapılmış, ayrıca konvulsif SE’den NKSE’ye geçiş olup olmadığı açısından da EEG takipleri sürdürülmüştür. Altta yatan etyolojiyi ortaya koymak açısından hastalardan detaylı bir anamnez alınmış, ayrıca biyokimyasal analizler, enfeksiyöz panel, otoimmun ensefalit paneli ve görüntüleme tetkikleri yapılmıştır.

Bulgular:

Eylül 2018 ve Ağustos 2019 tarihleri arasında SE tanısı konulan toplam 51 hasta (28 erkek, 23 kadın) çalışmaya alınmıştır. Hastaların yaş ortalaması 55±20,25 (Medyan: 57)’tir. 51 hastaya ilişkin 53 atak kayıt edilmiştir (iki hastada rekürrens). Hastaların 21’i, KSE, 18’i NKSE, 14’ü ise KSE’den NKSE’ye geçiş göstermiştir. Altta yatan etyolojide en sık rastlananlar; intrakraniyal kitle, enfeksiyon ve antiepileptik ilaç bırakma ya da doz atlama şeklinde sıralanmıştır. Yoğun bakımda genel anestezi almayı gerektirecek dirençli SE hasta sayısı 24 olup bu hastalarda sıklıkla da midazolam infüzyonu tedavide verilmiştir.

Sonuç:

SE mortalite ve morbiditesi yüksek nörolojik acil bir durumdur. Bu nedenle erken tanı ve tedavi önem taşımaktadır. SE tek bir klinik tanı olmayıp, çeşitli formları ve geniş bir etyoloji yelpazesi mevcuttur.