55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SPONTAN İNTRAKRANYAL HEMORAJİLERDE KARA DELİK BULGUSUNUN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ VE MİKROHEMORAJİLER İLE KORELASYONU
MÜCAHİD ERDOĞAN 1 SONGÜL ŞENADIM 1 AYHAN KÖKSAL 1 AYSUN SOYSAL 1 DİLEK ATAKLI 1

1- BAKIRKÖY PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Amaç:

Spontan intrakranyal hemorajiler, tüm inmelerin yaklaşık %15’ini oluşturmaktadır. Henüz devam eden çalışmamızda bilgisayarlı tomografide (BT) saptanan hemoraji içinde hipodens, sınırları belli, komşu beyin dokusu ile ilişkisiz olan kara delik bulgusunun klinik seyir üzerine etkisini ve manyetik rezonans görüntülemede (MRG) saptanan mikrohemorajiler ile korelasyonunu değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem:

Hastanemize Eylül 2018 - Haziran 2019 tarihleri arasında başvuran ve şikayetlerinin başlangıcından itibaren ilk 6 saat içinde kontrastsız kranyal BT’si çekilmiş olan hastalar değerlendirmeye alındı. Hemorajiye dair sekonder sebep saptanan hastalar ve opere olan hastalar dışlandı. Hastaların demografik verileri, başvuru Glasgow koma skorları, National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) skorları, kan basınçları, glukometre ölçümleri, ilk kranyal BT çekim saatleri kaydedildi. Kranyal BT’de ventrikül yayılımı ve kara delik bulgusu olup olmadığı iki ayrı çalışmacı tarafından bağımsız değerlendirildi. Mikrohemorajiler açısından MRG’de kanama sekansları incelendi. Hastaların 3 ay sonraki modifiye Rankin skorları kaydedildi.

Bulgular:

Değerlendirmeye alınan 42’si erkek, 11’i kadın olan 53 hastanın yaş ortalaması 63,17 yıl idi. %71,1 bazal gangliyon, %17,8 lober, %6,7 beyin sapı hemorajisi ve %4,4 birden fazla lokalizasyonlu hemoraji gözlendi. Hastaların %27,7’sinde kara delik bulgusu saptandı. Bulgu saptanmayanların %55,2’sinde mikrokanamalar görülürken %31,2’sinde 3 ay sonra mRS 0-2 idi. Hastanede ölüm oranı %14,8 ve ortalama yatış süresi 19,08 gündü. Kara delik bulgusu saptanların %41,7’sinde mikrohemorajiler görülürken 3 ay sonra mRS 0-2 %16,7’sinde görüldü. Ortalama yatış süresi 14,02 gün ve hastane içi mortalite %41,7’ydi.

Sonuç:

Kara delik bulgusu saptanan hastaların daha kötü seyrettiği ve hastaların klinik sonlanımlarının daha kötü olduğu gözlenmiştir. Kara delik bulgusu ile MRG’de saptanan mikrohemorajiler arasında bir korelasyon gösterilememiştir.