55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
YETİŞKİNLERDE VİRAL ENSEFALİTE BAĞLI GEÇİCİ KORPUS KALLOSUM SPLENİUM ETKİLENİMİ : BİR OLGU
DİDEM ÇELİK 1 FAZİLET KARADEMİR 1 NİLÜFER KALE İÇEN 1

1- SBÜ İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

Amaç: İnfluenza ilişkili ensefalitler genellikle çocukluk çağında görülürler ve klinik progresyon kötü seyreder.Yetişkinlerde influenzaya bağlı ensefalit ve geçici subkortikal yapılarda –korpus kalosum spleniumunda- etkilenim görülmesi oldukça seyrektir.Kliniğimizde tekrarlayan MRI çekimlerinde kaybolan geçici splenial etkilenimin olduğu bir hastayı bildirmeyi amaçladık. Yöntem: Kliniğimizde acil servise ani başlangıçlı baş ağrısı ,ateş yüksekliği, denge kaybı yakınmasıyla başvuran ve çekilen diffüzyon mrı da korpus karposum spleniumunda diffuzyon kısıtlaması gözlenen hastanın yapılan lomber ponksiyonunda (LP) lenfosit hakimiyetinde 242 lökosit mevcuttu. Bos proteini 95 mg/dl, Bos glukozu 37 mg/dl (eş zamanlı kan glukozu 70 mg/dl) idi. Hastaya 21 gün iv antiviral tedavi uygulandı . Sonuç: Hastaya uygulanan antiviral tedavinin 10. gününde çekilen kontrol diffuzyon mrı da bu splenial lezyonun ortadan tamamen kaybolduğu görüldü. Hastanın kliniği de antiviral tedavinin 3. gününden sonra tamamen normale dönmüştü. Yorum: Viral ensefalitler subkortikal yapılarda özellikle korpus kallosum spleniumunda geçici hiperintens lezyonlara neden olabilirler. Bu duruma kan beyin bariyer geçirgenliğinin geçiçi olarak bozumasının neden olduğu düşünülmektedir. Ensefalit tedavisi sonrasında lezyonun tamamen koyması beklenmektedir. Ensefalitler dışında ilaç toksikasyonları, nöbetler ve travmalara bağlı olabileceği de akılda tutulmalıdır.