55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MEKANİK TROMBEKTOMİ YAPILAN AKUT İSKEMİK İNME OLGULARINDA ÇIKIŞ VE 3. AY MODİFİYE RANKİN SKORUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN SAPTANMASI
BİRGÜL DERE 1 HÜSEYİN NEZİH ÖZDEMİR 1 CELAL ÇINAR 2 AYŞE GÜLER 1 HADİYE ŞİRİN 1 NEŞE ÇELEBİSOY 1 EMRE KUMRAL 1

1- EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Büyük damar oklüzyonlarından kaynaklanan iskemik inmenin morbiditesi oldukça yüksektir ve iyi nörolojik sonuç erken ve zamanında rekanalizasyonun sağlanmasına bağlıdır. Yapılan çalışmalarda mekanik trombektomi uygulanan hastaların standart tedavi uygulanan hastalara göre çıkış modifiye rankin skorunun (mRS) anlamlı olarak düşük olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda mekanik trombektomi uygulanan hastalarda çıkış ve 3. Ay mRS’na etki eden faktörlerin saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamıza 2012-2019 yılları arasında mekanik trombektomi işlemi uygulanan 79 hasta alınmıştır. Hastaların demografik özellikleri, vasküler risk faktörleri, başvuru öncesi hastaların antiagregan/antikoagulan kullanımı sorgulanmıştır. Başvuru esnasında oklude olan damar, başlangıç-acil servis başvurusu arasındaki süre, başlangıç-rekanalizasyon arasında geçen süre, değerlendirmeye alınmıştır. Bu hastaların bilgileri Elektronik Dosya Sistemi üzerinden retrospektif olarak elde edilmiştir. Prognoz değerlendirmesi çıkış mRS ve 3. Ay mRS üzerinden yapılmıştır. Bu veriler SPSS 25.0 ile analiz edilmiştir.

Bulgular:

Çalışmamıza 79 hasta alındı, yaş ortalaması 63 (min:34 max:86) olarak saptandı. Hastaların %46,8’i kadın, %53.1’i erkekti. Hastaların %86,08’inde en az bir vasküler risk faktörü saptandı. Hastaların özgeçmişinde %40.5’inde diyabet, %25.3’ünde koroner arter hastalığı tesbit edildi. Çıkış mRS ile entübe gün sayısı arasında orta düzeyde korelasyon (r=0,51) olduğu saptanmıştır. Yoğun bakım yatış günü (r=0,37) ve toplam hastane yatış günü (r=0,26) ile çıkış mRS arasında düşük düzeyde korelasyon olduğu görülmüştür (p<0.05).

Sonuç:

Çıkış mRS skor ortalamaları karşılaştırıldığında diyabet ve koroner arter hastalığı olan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı (p<0.05). 3.ay mRS skorlarında ek olarak kadın cinsiyette skorun daha yüksek olduğu saptandı. Lineer regresyonla bu değişkenler yaşa göre düzeltildiğinde koroner arter hastalığının çıkış mRS sinde 1.73(SE:0.61) puanlık anlamlı artışa yol açtığı, 3.ay mRS skorunda ise diyabetin 1.8 puanlık(SE:0.75) anlamlı artışa yol açtığı belirlendi.