55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
TRANSVERS MİYELİT KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN BİR MALİGN MELANOM OLGUSU
ASLI YAMAN KULA 1 VİLDAN GÜZEL 1 ALİŞAN BAYRAKOĞLU 1 AZER GÜLÜZADE AZİZE ESRA GÜRSOY 1

1- BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
 
Olgu:

62 yaşında, bilinen geçirilmiş hemorojik SVO ve HT öyküsü olan erkek hasta, sağ bacağında uyuşma ve güçsüzlük şikayeti ile acil servise başvurdu. Sağ perineal bölgede başvurusundan bir hafta önce başlayan uyuşma yakınması mevcuttu ve uzun yıllardır bel ağrısı şikayeti olduğunu belirtmekteydi. Nörolojik muayenesinde sağ alt ekstremitede proksimalde kas gücü 4/5, distalde kas gücü tamdı ve sağ tarafta L1 dermatomuna uyan bölgede hipoestezi mevcuttu. Sol alt ekstremitede kas gücü ve duyu muayenesi doğaldı. Taban cildi refleksi sağda ekstansör, solda fleksör olarak saptandı. DTR ler normoaktifti. Sfinkter kusuru saptanmadı. Çekilen beyin BT de sağ talamusda kronik hemoroji sekeli izlendi. Akut kanama odağı saptanmadı. Difüzyon MRG de akut enfarktla uyumlu difüzyon kısıtlılığı izlenmedi. Çekilen torakolomber vertebral MRG de spinal kord torakal ve lomber bölgede D8-L1 seviyesinde kontrast tutan T2 hiperintens lezyon saptanması üzerine transvers miyelit ön tanısı ile servise interne edildi. Yapılan BOS incelemesinde, BOS proteini 72 mg/dl bulundu. Pleositoz gözlenmedi. Hastaya 5 gün süresince iv pulse steroid 1000mg/gün uygulandı. Takibinde hastanın kliniğinde kötüleşme izlendi ve alt ekstremite kas güçleri 1/5 e geriledi. Hastaya çekilen PET görüntülemede sol aksiller bölgede ve D10-D11 vertebralar seviyesinde spinal kanal içerisinde FDG tutan dansite artışı izlendi. Sol aksiller bölgede bulunan lezyondan biyopsi yapıldı. Biyopsi spesimeninde malign melanom ile uyumlu hücreler izlendi. Dermatolojik muayenede sol el bileğindeki şüpheli hipopigmente lezyondan biyopsi alındı. ve patoloji sonucu malign melanom ile uyumlu saptandı. Bilinç değişikliği sebebiyle takibinde çekilen kontrol Beyin MRG’ de sol temporal bölgede metastaz ile uyumlu milimetrik lezyon saptandı. Hasta onkoloji bölümüne devredildi.