55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AKUT İSKEMİK İNMELİ 80 YAŞ ÜZERİ HASTALARDA İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ VE ETKİNLİĞİ
TUĞBA UYAR 1 AHMET TÜFEKÇİ 1 ÖMER LÜTFİ GÜNDOĞDU 1 ÇAĞLA ERDOĞAN 1

1- RECEP TAYYİP ERDOĞAN TIP FAKÜLTESİ
 
Amaç:

İleri yaşlı hastalar özellikle ülkemiz gibi yeni gelişmekte olan ülkelerde hızla sayıları artan bir grubu oluşturmaktadır ve bu grupta inme insidansı giderek artmaktadır ( %30 ) İleri yaşlı ( ≥80 yaş ) ilk 4.5 saat içinde akut iskemik tablo ile başvuran hastalarla ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamızda intravenöz doku plazminojen aktivatörü (tPA) uygulanan ≥80 yaş hastalarda, klinik özellikler ve komplikasyonların değerlendilmesi amaçlandı. Akut iskemik inme nedeni ile 2015-2018 yılları arasında başvuran ≥80 yaş, tPA uygulaması yapılan 16 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastaların inme öncesi ve sonrası Modifiye Rankin Skalaları, Ulusal İnme Sağlık Ölçeği Skalası (NIHSS) değerlendirmeleri, kronik hastalıkları ( atrial fibrilasyon, konjestif kalp hastalığı, hipertansiyon, diabet ) ve tPA sonrası karşılaşılan komplikasyonları incelenmiştir.

Bulgular:

Semptomatik intrakranial kanama riskinde ≥ 80 yaş ve <80 yaş hastalar arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p=0.004) . Hastaların %24ünde Modifiye Rankin Sakalasında belirgin düzelme gözlenmiştir. ( p<0.001)

Sonuç:

Dikkatli seçilen akut iskemik inmeleri ileri yaş hastalarda intravenöz tPA kullanımı efektif bir tedavi yöntemidir. İleri yaş hastalarda ortaya çıkan intrakranial hemoraji riski < 80 yaş hastalara görfark bulunmamaktadır.