55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SPONTAN VE TRAVMATİK SERVİKAL ARTER DİSEKSİYONLARINDA KLİNİK ÖZELLİKLER
MERVE BOZ 1 SİBEL GAZİOĞLU VİLDAN ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK ZEKERİYA ALİOĞLU

1- KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ A.B.D.
 
Amaç:

Genç inmelerde önemli bir etiyolojik neden olan servikal arter diseksiyonları (SAD), hem anterior hem de posterior sistemi etkileyebileceği gibi, travmatik veya spontan olarakta meydana gelebilir. Bu çalışmada travmatik veya spontan olarak gelişen SAD klinik semptom ve bulguları, risk faktörleri, tanı metodları, tedavi ve prognozlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Ağustos 2014 ve Ağustos 2019 tarihleri arasında KTÜ Tıp Fakültesi Nöroloji klinğinde SAD tanısı alan hastalar retrospektif olarak taranarak klinik semptom ve bulguları, risk faktörleri, tanı, tedavi özellikleri ve prognozları değerlendirildi.

Bulgular:

Servikal arter diseksiyonu tanısı alan 23’ü (%59) erkek, 16’sı (%41) kadın 39 olgunun 28 (%73,6) ‘inde vertebral arter, 11(%26,4)’inde karotis arter diseksiyonu mevcuttu. Hastaların yaş ortalaması 48,6 ± 12,8 idi. Olguların 32’si (%82,1) spontan, 7’si (17,9) travmatik diseksiyon olup erkek hastalarda travmatik etiyoloji sıklığı daha yüksekti (p=0.02). Hastaların 26’sında (%66,7) sigara kullanımı, 19’unda (%48,7) hipertansiyon, 1’inde (%2,6) kollajen doku hastalığı mevcuttu. Hastaların 29’unda (%74,4) serebral iskemi,18’inde (%46,2) baş ve/veya boyun ağrısı ve 1’inde (%2,6) horner sendromu mevcuttu. Baş ve/veya boyun ağrısı travmatik etyolojide spontan etyolojiye göre daha sık saptandı (p=0.03). Hastaların 27’sinde (%69,2) uzun darlık, 10’unda (%25,6) oklüzyon, 2’sinde (%5,1) pseudoanevrizma saptandı. 30 hasta (%76,9) antiagregan, 9 hasta (%23,1) antikoagülan tedavi ile takip edildi. Birinci ay modifiye rankin skorları (mRS) 36 hastada (%92,3) 0-2 arasında iken 3 (%7,7) hastada 3-5 arasındaydı.

Sonuç:

Hem spontan hem de travmatik SAD vakalarının prognozu antiagregan ve/veya antikoagulan tedavi ile genellikle iyi olup, iskemik inmeli hastalarda etyolojide SAD mutlaka akılda tutulmalı ve özellikle travmatik vakalarda daha sıklıkla olmak üzere baş ve/veya boyun ağrısı mutlaka sorgulanmalıdır.