55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KONTRAKTÜRLÜ MİYOPATİLERİN KLİNİK VE GENETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
GÜLŞEN YUNİSOVA 1 PİRAYE OFLAZER 1 FEZA DEYMEER 1 ARMAN ÇAKAR 1 YEŞİM PARMAN 1 HACER RURMUŞ TEKÇE 1

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKULTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLAR BİLİM DALI, İSTANBUL
 
Amaç:

Kontraktürlü miyopatiler, erken kontraktür gelişimi ile karakterize genetik ve klinik olarak heterojen bir grup herediter kas hastalığıdır. En sık gözlenen Emery-Dreifuss müsküler distrofi (EDMD), Bethlem miyopatisi (BM) ve Ullrich konjenital müsküler distrofisidir (UKMD).

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmada, İstanbul Tıp Fakültes Nöroloj Anabilim Dalı Nöromüsküler Hastalıklar Polikliniğinde 1989-2018 yılları arasında kontraktürlü miyopati tanıları ile izlenen, akraba olmayan 31 aileden 50 hastanın klinik ve genetik özellikleri ayrıntılı incelenmiştir.

Bulgular:

Çalışmamızın sonucunda 20 ailede (%64) kontraktürlü miyopatiye neden olan bozukluk genetik olarak gösterildi. Akraba olmayan 8 aileden (%25) on dokuz hasta EDMD-1, iki aileden (%6) iki hasta EDMD-2, bir aileden (%3) iki hasta EDMD-3, dokuz aileden (%30) dokuz hasta kollajen 6 ilişkili miyopati tanısı aldı. EDMD-1 grubunda hastalığın ortalama başlangıç yaşı 5,5±2,4 yıldı. Hastalığın en sık başlangıç bulgusu Aşil kontraktürüne bağlı parmak ucunda yürümeydi, zaaf dağılımı skapuloperonealdi. Takiplerinde hastaların %90’da kardiyak tutulum gelişmişti ve %55‟de “pace maker”a gereksinim duyulmuştu, ayrıca, kadın taşıyıcıların %40’da ciddi kardiyak ileti kusuru saptandı. EMD geninde 4 “novel” mutasyon (c.416_417delTT; c.248_252delTACTC; c.19delC; Q44X[c.130C>T]) saptandı. EDMD-2 hastalarımızın sayısı çok olmasa da, bu grupta hastalığın EDMD-1’e göre başlangıç yaşının daha erken olduğu ve hastalık bulgularının daha ağır olduğu gözlendi. Moleküler incelemede LMNA geninde iki hastada heterozigot (c.1357C>T; c.127G>A) mutasyon saptandı. Çok nadir rastlanan EDMD-3 tanısı alan bir ailede ise homozigot “novel” mutasyon (c.71C>G) saptandı. Diğer gruptaki hastalardan yedisi BM, biri UKMD, biri ise kavşak tip müsküler distrofi fenotipindeydi. Col6A genlerinde saptanan dokuz mutasyondan beşi “novel” mutasyondu (c.838G>T; c.901-1G>C; c.428+1G>T; c.6063+5G>A; c.900+1G>A).

Sonuç:

Çalışmamızda, Türkiye’deki kontraktürlü miyopati hastalarının klinik ve genetik özellikleri ayrıntılı olarak incelenmiş, sadece nadir ve yeni fenotipler gözlenmekle kalmamış, popülasyonumuza özgün yeni mutasyonlar da saptanmıştır.