55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PROGRESİF SEYİRLİ MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONEL PERFORMANSI VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
RIDVAN MUHAMMED ADIN 1 ALİ NAİM CEREN 1 ECEM KARANFİL 1 BARIŞ ÇETİN 1 YELİZ SALCI 1 AYLA FİL BALKAN 1 KADRİYE ARMUTLU 1 MERYEM ASLI TUNCER 1 RANA KARABUDAK 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 
Amaç:

Üst ekstremite (ÜE) disfonksiyonu Multipl Skleroz’un (MS) erken dönemlerinde dahi hastaların %50’sinden fazlasında görülmektedir. MS’de ÜE bozuklukları ve kısıtlılıkları günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesini zorlaştırmakta bu sebeple bağımsızlıkta ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı MS hastalarında ÜE fonksiyonel performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya yaşları 35-56 (ortalama: 46,9±8,29), EDSS puanları 5-6,5 arasında ve MS nedeniyle ÜE disfonksiyonu olan 10 birey (2 kadın, 8 erkek) dahil edildi. Bireylerin dominant elleri belirlendi. ÜE fonksiyonel performansı Dokuz Delikli Peg Test(DDPT) ile yaşam kalitesi ise Multipl Skleroz Yaşam Kalitesi Anketi’nin (MSQOL-54) Türkçe versiyonu ile değerlendirildi. Bireylerin dominant taraf DDPT süreleri ile MSQOL-54’ün alt bölüm ve özet bölüm skorları arasındaki ilişkinin istatistiksel analizi Spearman Testi kullanılarak yapıldı.

Bulgular:

Bireylerin dominant taraf DDPT süresi ile MSQOL-54’ün enerji alt bölüm skoru arasında çok iyi derecede (r=0,741, p=0,013), genel yaşam kalitesi alt bölüm skoru arasında iyi derecede (r=0,668, p=0,035) ve fiziksel sağlık özet skoru arasında iyi derecede (r=0,713, p=0,021) ilişki bulundu. DDPT süresi ile MSQOL-54’ün diğer alt bölüm skorları ve mental sağlık özet bölüm skoru arasında anlamlı ilişki bulunamadı (p>0,05).

Sonuç:

Bu çalışma sayesinde MS hastalarında ÜE fonksiyonel performansının bireylerin yaşam kalitesi ile ne kadar ilişkili olduğu ortaya koyulmuştur. Normal ÜE hareketleri GYA’nın gerçekleştirilebilmesi için vazgeçilemez bir öneme sahiptir ve bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Literatürde MS’de yaşam kalitesi hakkında birçok çalışma bulunmakta ancak izole olarak ÜE performansı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi inceleyen az sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. ÜE fonksiyonel performansının bireylerin GYA’ya etkilerini de inceleyen ve daha fazla bireyin dahil edildiği çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.