55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİNDE TROMBEKTOMİ YAPILMIŞ İSKEMİK İNME OLGULARININ KLİNİK VE PROGNOSTİK ÖZELLİKLERİ
ŞEVKET OZAN DÖRTKOL 1 ESME EKİZOĞLU TURGUT 1 NİLÜFER YEŞİLOT 1 OĞUZHAN ÇOBAN 1 MEHMET BARBÜROĞLU 2 KUBİLAY AYDIN 2

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

İskemik inme hastalarında semptom başlangıcından itibaren ilk 24 saatlik dönem içerisinde trombektomi tedavisi uygulanabilmekte ve özellikle büyük damar oklüzyonlarında fayda sağladığı bilinmektedir. Bu çalışmada fakültemizde trombektomi yapılan hastalarımız klinik özellikleri ve klinik çalışma dışı (gerçek yaşam) erken dönemde tedavi etkisi incelendi.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmada Ocak 2018 – Temmuz 2019 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesinde mekanik trombektomi (MT) yapılan ve 35 olgu değerlendirildi. Hastalarda cinsiyet, yaş, risk faktörleri (hipertansiyon, sigara, alkol, diyabet, hiperlipidemi, atriyal fibrilasyon (AF), kollateral varlığı), rekanalizasyon süresi, hastane yatış süresi, giriş ve çıkış NIHSS, giriş ve çıkış mRS skorları, hastane yatışı sonrasında gelişen nörolojik ve sistemik komplikasyonlar incelendi.

Bulgular:

Akut iskemik inme tedavisi uygulanan 35 olgunun 19(%54.2)’una intravenöz trombolitik tedavi ve MT uygulandı. Ortalama giriş NIHSS 16,1±8,4, çıkış NIHSS 6,4±7 olarak hesaplandı. On hastada (%28) yeterli kollateral dolaşım vardı, bu hastaların %90’ında (9/10 olgu) çıkış mRS 0-2 arasındaydı. Hastaların 21 ’inde (%60)kardiyoembolik etiyoloji saptandı, bu 21 hastanın 14(%66,7)’ünün çıkış mRS skoru 0-2 arasındaydı. Tüm hastaların 7’sinde (%20) önceden bilinen AF tanısı vardı. Ortalama rekanalizasyon süresi 425,3±509,1 dakikaydı. Olguların birine ilk yirmi dört saatten sonra mekanik trombektomi uygulandı ve iyi sonuçlandı. Yirmi üç olguda (%65) hastaneden çıkışta mRS skoru 0-2, 18 hastada ise mRS skoru 0-1 saptandı. Hastaların 14’ünde (%40) sistemik ve nörolojik komplikasyon gelişti ve bu hastaların ikisi multiorgan yetmezliğiyle kaybedildi.

Sonuç:

Akut iskemik inme hastalarında mekanik trombektomi tedavisi DEFUSE 3 ve DAWN çalışmalarından sonra daha geç sürelerde de uygulanmaktadır. Erken dönemde yapılan hastalarda sonuçlar daha iyi olsa da kollateral varlığı ve penumbranın büyüklüğüne bağlı olarak mekanik trombektomi daha geç dönemdeki hastalarda da güvenle uygulanabilir ve bu hastalarda prognoz daha iyi olur.