55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PARAPAREZİ İLE PRESENTE OLAN BİR SİRİNGOMİYELİ OLGUSU
ÇAĞLA ŞİŞMAN ŞAHİN 1 UFUK EMRE 1

1- İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

Syringomiyeli sıklıkla travma, tümör, kongenital anomalilere bağlı ya da idiopatik olarak gelişen spinal kord kavitesidir. Semptomsuz olabileceği gibi bazı hastalarda motor ve duyusal semptomlara neden olabilmektedir. Bu yazıda syrinks kavitesi içindeki basıncın artması ve medulla spinalis basısına neden olması nedeniyle paraparezi gelişen bir olgumuzu sunmaktayız. 25 yaşında erkek hasta kliniğimize 1 yıldır olan, ancak son 2 ay içinde artış gösteren bacaklarda güçsüzlük ve yürüme güçlüğü nedeniyle başvurdu. Hastanın öyküsünde 4 yıl önce geçirilmiş tüberküloz meningoensefaliti öyküsü mevcuttu. O dönem hasta baş dönmesi, bulantı, ateş ve bilinç kaybıyla başvurmuş, kranial görüntülemesinde multiple kontrastlanan lezyonlar izlenmiş, yapılan beyin biyopsisinde granulomatoz reaksiyon saptanmış, aktif tüberkülozu olan kişiyle temas öyküsü olduğundan ön planda tüberküloz düşünülerek tedavi edilmiş. Takibinde şiddetli sırt ağrısı olması nedeniyle spinal görüntülemesi yapılmış iki kez torakal intradural granulomatoz lezyon nedenli opere olmuş, torakal lezyonların patolojisi de granulomatoz reaksiyon ile uyumlu bulunmuş. Hasta o dönem yaklaşık 1 yıl süre ile tüberkuloz tedavisi almış sekelsiz iyileşmiş, takibinde klinik şikayeti olmamış. Ancak son 1 yıldır olan özellikle de son 2 ayda progresif artan yürüme güçlüğü gelişmesi nedeniyle tarafımıza başvurdu. Hastanın muayenesinde alt ekstremitelerde kas gücü 4/5 düzeyinde, babinksi bilateral pozitif, alt ekstremitelerde klonus saptandı. Hastanın detaylı değerlendirilmesinde enfektif patoloji saptanmadı. Lomber ponksiyonda hafif protein yüksekliği dışında özellik saptanmadı. Tüberküloz PCR, bos patolojisi, bos kültürleri negatif sonuçlandı. Hastanın kontrol kranial ve spinal görüntülemeleri alındı. 3 yıl önceki görüntüleri ile kıyaslandığında post-operatif gelişen syrinks kavitesinin C7 düzeyinden C2 düzeyine ilerlediği gözlendi. Beyin cerrahisi ve nöroradyoloji ile değerlendirilen hastada ön planda kavite içi basınca bağlı syrinksin genişlediği ve medulla spinalise bası yaptığı paraparezinin bu nedenle geliştiği düşünüldü. Hastaya beyin cerrahisi tarafından duraplasti ve T tüp uygulandı. Hastanın post-operatif komplikasyonu olmadı. Ameliyat sonrası fizik tedavi ile paraparezisi tama yakın düzeldi. Hasta klinik ve radyolojik takibe alındı. Sonuç olarak syringomiyeli ile takipli semptomsuz olgularda zamanla kavite içinde basınç artışı ve buna bağlı medulla spinalis liflerine bası nedeniyle motor ve duyusal bulgular gelişebilir. Akut veya subakut bulgularla gelen olgularda bu durum akılda bulundurulmalı ve hasta klinik ve görüntüleme bulguları ile ivedilikle değerlendirilmelidir.