55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PARKİNSON HASTALARINDA NON-MOTOR SEMPTOMLAR VE FLUKTUASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İPEK KAVAKOĞLU KESKİN 1 ÖZGE YILMAZ KÜSBECİ 1 İPEK İNCİ 1

1- İZMİR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Amaç:

Non motor semptomlar (NMS) Parkinson hastalarında (PH) sık görülmekte ve günlük yaşamsal aktivitelerini önemli ölçüde etkilemektedir. Motor semptomlarda olduğu gibi NMS lar da gün içerisinde motor semptomlarla ilişkili bazen de ilişkisiz fluktuasyonlar olabilir. Bu çalışmada PHda NMSların, NMS fluktuasyonlarının ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Hastanemiz Hareket Bozuklukları polikliniğinde takip edilen İngiltere Beyin Bankası Tanı kriterlerine göre İdiopatik PH tanısı konmuş 82 hasta değerlendirilmiştir. Hastalar ON ve OFF dönemlerinde Uluslararası Parkinson ve Hareket Bozuklukları Topluluğu tarafından yayınlanmış olan Non-Motor Semptom Skalası (NMSS) ile değerlendirilmiştir. Hastalara evdeki fluktuasyonlarının değerlendirilmesi için anket formu uygulanmış ve fluktuasyonların PH tedavisi ile ilişkisi değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Hastaların yaş ortalaması 66,9± 11,9 idi. Hastalarda saptanan en sık non motor semptomlar; mood ve kognisyon değişiklikleri (%98,8), uyku bozuklukları (%97,6), cinsel işlevler (%81,7), dikkat ve hafıza problemleri (%82,9) ve üriner sorunlar (%79,3) dır. En çok fluktuasyon gösteren non motor semptomlar ise; halsizlik/enerji kaybı (%37,8), üzüntü depresyon (%31,7) anksiyete (%22) olarak bulundu.

Sonuç:

Non motor semptomlar PH larında sık görülmekte ve gün içinde fluktuasyon göstermeleri nedeniyle hastaların günlük yaşamsal aktivitelerini olumsuz etkilemektedir. Hastaların tedavilerini düzenlerken nonmotor semptomların ve fluktuasyonların sorgulanması tedavi başarısının arttırılmasında olduğu kadar yanlış tanı ve gereksiz tedavilerin önlenmesi açısından önem taşımaktadır.