55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NÖROLOGLARIN TROMBOLİZE YAKLAŞIMI
CEMİLE HAKİ 1 YELDA YILDIZ 2 MUSTAFA BAKAR 3 YAKUP KRESPİ 4

1- Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
2- Bursa Gemlik Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği
3- Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
4- İstinye Üniversitesi Nöroloji AD
 
Amaç:

Akut iskemik inmede iv trombolitik tedavinin etkinliği 1995 yılında kanıtlanmış olmasına rağmen, 2006 yılında ülkemizde ruhsatlandırılmış bu tedavinin uygulama sıklığı öngörülen seviyelere ulaşamamıştır. Bu ve diğer özellikli tedavilerin sunumunun Temmuz 2019da yayınlanan Akut iskemik inmeli hastalara verilecek sağlık hizmetleri hakkındaki yönerge ile önümüzdeki dönemde artırılması ve topluma daha standart ve uygun koşullarda ulaştırılması planlanmaktadır. Hizmeti sunacak altyapının tanınması, uygulayıcıların yaşadığı güçlüklerin belirlenmesi bu süreçte yaşanacak aksaklıkları önleyebilir. Çalışmamızda , ülkemizde hali hazırda akut inme tedavi organizasyonu konusunda nöroloji hekimlerinin çalışma koşulları ve sorunları ortaya koymayı amaçladık

Gereç ve Yöntem:

Anket Türkiyede bölge ya da kurum ayrımı yapılmaksızın bilgi, paylaşımı ve yardımlaşma amacıyla kurulmuş, anlık mesajlaşma gruplarına dahil nöroloji uzmanlarına akıllı telefonlar aracılığıyla iletilmiştir. Anketin ilk bölümünde katılımcıların demografik özelliklerine yönelik sorular sorulmuştur. İkinci bölümde çalıştıkları kurumun fiziksel ve teknik alt yapısı ve organizasyon özellikleri sorgulanmıştır. Son bölümde trombolitik tedavi uygulanıp uygulanmadığı ve akut inme vakalarının yönetimi ile ilgili veri sorgulanmış; katılımcıların derecelendirerek işaret etmeleri istenmiştir. Çalışma için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik kurulundan onay alındı. Katılımcılara sağlık organizasyonunun altyapısı konusunda bilimsel veri sunacakları belirtilen anketin gönüllülük esasına dayalı olarak cevaplanması sağlandı.

Bulgular:

Ankete 192 si kadın, 120 si erkek 312 kişiden geri dönüş sağlandı.

Sonuç:

Sonuçları aktarıldıktan sonra , akut iskemik inmede uygun revaskülarizasyon tedavilerinin sunumu konusunda sağladığı geri bildirimler tartışılacaktır.