55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ: DERİN VENÖZ TUTULUMU OLAN SEKİZ HASTANIN NÖROGÖRÜNTÜLEME BULGULARI VE TAKİBİSEREBRAL VENÖZ TROMBOZ: DERİN VENÖZ TUTULUMU OLAN SEKİZ HASTANIN NÖROGÖRÜNTÜLEME BULGULARI VE TAKİBİ
MELTEM İNCİ 1 ESME EKİZOĞLU 1 NİLÜFER YEŞİLOT 1 OĞUZHAN ÇOBAN 1

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ Serebral venöz tromboz (SVT), tüm yaş gruplarını etkileyebilen nadir bir serebrovasküler hastalıktır. Derin serebral damarların trombozu (DSVT) baş ağrısı, bulanık görme, konfüzyon ve komaya kadar çok geniş bir spektrumda klinik tablo ile prezente olur. Eskiden tanı gecikmesi nedeniyle kötü prognozlu bir klinik tablo olarak bildirilen DSVT’nin günümüzde erken tanı ve antikoagülasyon ile iyi seyirli olabileceği vurgulanmıştır. HASTALAR VE METOT Ocak 2006-Ağustos 2019 yılları arasındaki İstanbul Tıp Fakültesi İnme Ünitesi’nde (İTFİÜ) yatırılarak takip edilen SVT’li hastalardan derin serebral ven tutulumu olan hastaların akut dönemdeki klinik, nöroradyolojik bulguları ve uzun dönem klinik takip sonuçları değerlendirildi. BULGULAR İki bin sekiz yüz üç hastanın 35’inde SVT saptandı, 8 DSVT’li hastanın 7’si kadındı, ortalama yaş 41 ± 13,13 (31-73) yıl ve ortalama takip süresi 53± 49 ay (1-142 ay)’dı. Beş olgu yeni başlayan baş ağrısını takiben akut gelişen bilinç bozukluğu, 2 olgu hemiparezi, 1 olgu ise apati ve hemiparezi ile başvurdu. Hastaların ortalama giriş NIHSS 6±8 (0-23) ve ortalama çıkış NIHSS 0±1 (0-3) idi. Kranyal MR incelemelerinde tüm hastalarda, 7 hastada iki yanlı olmak üzere derin gri maddede heterojen difüzyon lezyonları görüldü. En sık predispozan faktör; bir olguda gebelik, 4 olguda oral kontraseptif kullanımı ve 1 olguda hormon replasman tedavisi olmak üzere kadın cinsiyetiyle ilişkili faktörlerdi. Üç yıl takipli bir olguda bradikinezi ve hafif kognitif bozukluk bulguları dışında tüm hastaların uzun dönem nörolojik akıbetleri iyiydi. SONUÇ Baş ağrısı ve hafif klinik bulgularla başlayarak saatler içinde komaya varan akut bilinç değişikliğine ilerleyebilen klinik tablolarla başvuran (özellikle genç, kadın) hastalarda, arter sulama alanına uymayan, derin gri maddede sıklıkla iki yanlı olan, FLAIR hiperintens, difüzyon-ADC heterojen lezyonlar saptandığında DSVT akla gelmelidir.