55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
TEDAVİSİ ZOR NADİR BİR OLGU: SOL ORBİTAL APEKS SENDROMU BULGULARI İLE BAŞVURAN RİNOSEREBRAL MUKORMİKOZ
ESRA ERDİL 1 HANDENUR TUNÇ 1 SEMA NUR ERDEM 1 ÖZLEM ALHAN 2 LÜTFİYE MÜLAZIMOĞLU 2 PINAR KAHRAMAN KOYTAK 1 İPEK MİDİ 1

1- MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 
Olgu:

Amaç: Rinoserebral mukormikoz hızlı progresyonla giden agresif cerrahi ve antifungal ilaç tedavisine rağmen mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Bu olguda kliniğimize sol gözde şişlik ve görme kaybı ile başvurup orbita tutulumu ile tetkik edilerek mukormikoz tanısı alan, sistemik ve intratekal antifungal tedavi ile takip edilen bir olgu sunulmuştur. Olgu: 51 yaşında erkek hasta, üç hafta önce sağ periferik fasial paralizi nedeniyle yüksek dozda metilprednizolon tedavisi başlanıp, kademeli olarak azaltılmakta iken, sol gözde şişlik ve görme kaybı ile kliniğimize başvurdu. Hastanın özgeçmişinde diyabetes mellitus mevcuttu. Radyolojik görüntülemelerinde sol preseptal periorbital sellülit ile uyumlu bulgular ve sol serebellar hemisfer ve sol frontalde kontrast tutulumu olan lezyonlar izlendi. Endoskopik sinüs cerrahisi ile alınan doku biyopsisinde rhizopus oryzae coplex üremesi oldu. Rinoserebral mukormikoz tanısı alan hastaya intravenöz ambizom ve posakonazol tedavisi ve eksternal ventriküler drenaj yoluyla intratekal ambizom tedavisi uygulandı. Hastanın klinik takibinde sol serebellar ve frontal lobunda izlenen lezyonlarında ve paranazal sinüs ve orbita tutulumunda progresyon olup 28. gününde exitus oldu. Yorum: Kontrolsüz diyabet ve oral yüksek doz metilprednizolon alımı gibi risk faktörleri olan immünkompromize hastalarda mukormikoz farklı klinik şekillerde prezente olup tanıda akla gelmelidir. Erken dönemde uygulanan agresif cerrahi, sistemik kombine antifungal ve intratekal antifungal tedaviler ile rinoserebral mukormikoz vakalarında daha az mortaliteye ulaşılmış olmakla birlikte, hastalık hala ileri derecede fulminan seyretmekte ve sıklıkla mortalite ile sonuçlanmaktadır.