55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AKUT TRANSVERS MYELİT:ON ÜÇ OLGUNUN İNCELENMESİ
EMİNE YILMAZ 1 REYHAN SÜRMELİ 1 AYŞE DESTİNA YALÇIN 1

1- T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Amaç:

Akut transvers myelit (ATM) spinal kordda lokal inflamasyon sonucunda motor, duyusal ve otonomik disfonksiyon ile karakterize bozukluktur.Etiyolojiye yönelik ayırıcı tanı, tedavi ve prognoz açısından çok önemlidir.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmada 2014-2019 yılları arasında ATM tanısı almış on üç hasta gözden geçirildi.Hastaların demografik özellikleri, başlangıç şikayetleri, defisit tipi, laboratuar sonuçları, görüntüleme (spinal ve kranial MRG) bulguları ve etiyolojik tanıları kaydedildi.

Bulgular:

Hastaların yedisi kadın altısı erkekti.Yaşları yirmi ile yetmiş altı arasında idi.Hastaların başlangıç şikayeti; bacaklarda güçsüzlük, seviye veren hissizlik ve idrar inkontinansıydı.Etiyolojik olarak en çok idiyopatik transvers myelit tanısı konulurken; beş hastada multiple skleroz ile ilişki ATM (MS-ATM) tanısı aldı.Sekiz hastadan nöromyelitis optica IgG antikoru (NMO Ig G) gönderildi.Negatif olarak sonuçlandı.Negatif NMO-IgG antikor statüsü olan NMOSD için tanı kriterlerini karşılayan üç hasta saptandı. Hastaların yedisinde uzun segment tutulum varken ,altısında kısa segment tutulum gözlendi.Tüm hastalara kranial manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yapıldı ve altı hastada demiyelizan plak saptandı. Tedavide tüm hastalara yüksek doz streoid verildi.Atak tekrarını önlemek için iki hastaya azatiopin verildi.

Sonuç:

Nörogörüntüleme ve serolojik testler gibi araştırma tekniklerinde ilerlemeler nedeni ile akut myelopati etiyolojisini saptamak kolaylaşmıştır.Yine bu ilerlemelerle birlikte hangi hastanın progresyon göstereceği, hangi hastada relaps olabileceği, hangi tedavinin uygun olacağı tahmin edilmektedir.Kliniğimizde on üç hasta ATM tanısı ile izlendi.Tedavide tüm hastalara yüksek doz streoid verildi.Tüm hastalar tedaviden yarar gördü.