55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İNMELİ HASTALARDA YATAK BAŞI YUTMA TARAMA TESTİ (GUSS) İLE VİDEOFLOROSKOPİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
MERVE GÜN DURMAZ 1 ZELİHA TÜLEK 2 YAKUP KRESPİ 3

1- MEMORİAL HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ İNME ÜNİTESİ (ÇALIŞMA SIRASINDA)
2- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
3- İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD
 
Amaç:

Yutma bozukluğu inmede sık görülen sorunlardan biridir. Bu araştırma yatak başı yutma taramasının videofloroskopi ile uyumunu değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma Eylül 2012-Haziran 2017 tarihleri arasında özel bir kurumdaki İnme Merkezi’nde yatan 448 inme hastasının retrospektif olarak incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubunu hem hemşire veya yutma terapisti tarafından yatak başı yutma değerlendirme testi olarak uygulanan Gugging Swallowing Screen (GUSS) hem videofloroskopi yapılmış olan 116 inmeli hasta oluşturmuştur. Hastaların klinik özellikleri ile GUSS ve videofloroskopi test sonuçlarına hasta veri tabanından ulaşılmıştır.

Bulgular:

VFSS sonucuna göre hastaların %12,9’unda aspirasyon, %6,9’unda penetrasyon, %1,7’sinde sessiz aspirasyon olmak üzere disfaji toplamda %21,5 (25/116) oranında görülmüştür. Disfaji oranı GUSS testi ile %41,37 (48/116) bulunmuştur. VFSS test sonuçlarına göre yutmada başarılı olanların GUSS skorları başarısız olanlardan anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır. GUSS testi için kesim noktası 14 olarak saptanmıştır (duyarlılık %87,5, özgüllük %76,92, ROC eğrisi altında kalan alan %84,1). GUSS testi hastaların %65,5’ine hemşire, %34,5’ine dil ve konuşma terapisti tarafından uygulanmıştır. GUSS ile saptanan disfaji sosyodemografik ve klinik özelliklere göre değerlendirildiğinde, disfaji inme merkezinde yatış süresi, yatış ve çıkıştaki fonksiyonel durum ve nörolojik defisit ile ilişkili bulunmuştur. Çalışmamızda disfaji açısından NIHSS kesim noktası 10 olarak saptanmıştır (duyarlılık %66,67, özgüllük %75, ROC eğrisi altında kalan alan %73,6).

Sonuç:

GUSS testinin yatak başı tarama testi olarak güvenilir olduğu ve dil ve konuşma terapisti veya bu konuda eğitilmiş hemşire tarafından uygulanabileceği sonucuna varılmıştır. Uygulanan testlerin eş zamanlı olarak yapıldığı prospektif çalışmalar ile araştırmanın tekrarı önerilir.