55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AKUT SİMÜLTANE BİLATERAL KAROTİS ARTER OKLÜZYONUNA BAĞLI ANİ KOMA
ÖZGE BERNA GÜLTEKİN-ZAİM 1 DOĞAN DİNÇ ÖGE 1 ANIL ARAT 2 ETHEM MURAT ARSAVA 1 MEHMET AKİF TOPÇUOĞLU 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA, TÜRKİYE
2- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA, TÜRKİYE
 
Olgu:

Giriş: Koma ile prezente olan hastalarda ağrılı uyarana dekortike veya deserebre postür yanıtının gelişmesi klasik olarak hasarın beyin sapında lokalize olduğunu göstermektedir. Bu olguda, komatöz dekortikasyona sebep olan akut bilateral internal karotis arter (ICA) oklüzyonu tartışılacaktır. Olgu: 83 yaşında bilinen akciğer kanseri olan kadın hasta yakınları tarafından yerde bilinci kapalı olarak bulunarak 112 aracılığı ile merkezimize getirildi. Olayın başlangıcından 55 dakika sonra yapılan muayenesinde bilinci kapalı olup santral ağrılı uyaran ile dekortike postür gelişimi saptanan hastada baziller oklüzyon şüphesi ile çekilen Beyin BT’de bilateral ICA ve MCA’lar hiperdens olarak izlendi. Beyin-boyun BTA her iki ICA (bifürkasyondan itibaren), MCA ve ACA’nın oklüde olduğunu gösterdi. Hastada akut trombektomi denendi ama başarı sağlanamadı. Hasta yatışının 2. gününde kaybedildi. Tartışma ve yorum: Akut bilateral internal karotis oklüzyonu, ani başlangıçlı koma ve bilateral piramidal bulgulara sebep olması nedeniyle baziller arter oklüzyonu ile karışabilecek bir klinik prezentasyona sahiptir. Baziller arter oklüzyonunun aksine, beyin sapı reflekslerinin intakt olması ile klinik olarak ayrılabilir. Literatürde, bilateral akut ICA oklüzyonu vakalarına çok nadiren rastlanmaktadır. Bildirilen olgularda hemen tamamen bir taraf ICA kronik oklude iken diğer ICA’nın akut tıkanması sonucu bilateral total anterior dolaşım infarktı rapor edilmiştir. Burada sunulan olguda ise bilateral ve simultane akut ICA okluzyonu bildirilmektedir. Neden olasılıkla malignansi aracılı trombofilidir.