55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KAROTİS STENTLEMESİ SONRASI REVERSİBL DİFFÜZ VAZOSPAZM: NE YAPMALI?
BERİN İNAN 1 ANIL ARAT 2 DORUK ARSLAN 1 DOĞAN DİNÇ ÖGE 1 ETHEM MURAT ARSAVA 1 MEHMET AKİF TOPÇUOĞLU 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA
2- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, RADYOLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA
 
Olgu:

Amaç: Karotis arter stentlemesi (KAS) sonrası ipsilateral akut fokal nörolojik defisit çoğunlukla distal embolizme bağlı iskemi olmakla birlikte nadiren karotis tromboz/diseksiyonu ya da hiperferfüzyon sendromu nedeniyledir. Hiperperfüzyon sendromu hemorajik olabileceği gibi nadiren segmental veya diffüz vazospazm sonucu iskemi veya kontrast ensefalopatisi de görülebilir. Olgu: Semptomatik ve progresif preoklüzif sağ internal karotis arter (ICA) stenozu olan hasta (62 yaş, erkek, kontrol altında diyabet ve hipertansiyonu var) olaysız KAS sonrası dördüncü saatte ani gelişen ensefalopati, sol homonim hemianopsi, sol sentral fasyal palsi ve sol hemiparezi (NIHSS 11) için incelendi. İlk saat içinde beyin tomografisi (CT) ve CT anjiografi (stent bölgesinde) normal idi. CT anjiografide sağ ICA ekstra ve intrakranial dolaşımında hafif derecede ama diffüz kalibre azalması not edildi. Difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG) normal olan hastada CT perfüzyon (CTP) incelemesi sağ hemisferde geniş orta derecede hipoperfüzyon gösterdi. Ertesi gün DAG iki noktasal enfarkt , post-kontrast FLAIR de minimal ve lokal HARM tespit edildi. Kateter anjiografide kalibrasyonun düzelmiş olduğu görüldü. Tüm semptomları dört gün içinde düzelen olgunun beşinci gün yapılan CTP’de serebral perfüzyonun normalize olduğu saptandı. Hasta bu dönemde konservatif olarak izlendi. Sonuç: KAS sonrası gelişen difüzyon negatif, nonembolik-nonhemorajik sendromlar olarak hiperperfüzyon, vasospazm, kontrast toksisitesi ve nonkonvülzif nöbetlerin kliniko-radyolojik ayrımı ve prognostik özelliklerini hatırlatmak için sunulmaktadır.