55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NADİR BİR BİRLİKTELİK OLAN GUİLLAN-BARRE SENDROMU VE TRANSVERS MYELİT OLGUSU
AHMET MAĞRUR KARAGÜLMEZ 1 SELMA TEKİN 1 ÇAĞDAŞ ERDOĞAN 1

1- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ ABD
 
Olgu:

Anahtar Kelimeler: Guillan-Barre Sendromu, transvers myelit, paraparezi GİRİŞ VE AMAÇ: Guillain-Barré sendromu ve transvers myelit, periferik ve merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıklarıdır. Bu hastalıkların birlikteliği literatürde nadiren bildirilmiştir. Her 2 hastalık da sıklıkla paraparezi tablosu ile karşımıza gelmektedir. Olgumuz, her 2 durumun kriterlerini karşılamış olup transvers myelit ve Guillan Barre Sendromunun aynı anda görüldüğü nadir bir vaka olduğu için sunulmaya değer bulunmuştur. OLGU SUNUMU: 70 yaşında kadın hasta, 1 ay önce bacaklarda güçsüzlük ve idrar inkontinansı şikayetleriyle nöroloji polikliniğinde değerlendirildi. Nörolojik muayenesinde bilateral alt ekstremite kas gücü 3/5, derin tendon refleksleri hipoaktif saptandı. Beyin görüntülemesi normal olan hastanın lomber MRG görüntülemesinde L3-4 düzeyinde T2de hiperintens, kontrastlanan alan izlendi. Bilinen diyabeti olmayan hastanın yapılan EMG ‘nde alt ekstremitede hakim sensorimotor polinöropati saptandı. Bunun üzerine hastada ön tanıda transvers myelit (TM) ve Guillan-Barre Sendromu (GBS) düşünüldü. Vaskülitik ve enfeksiyöz belirteçlerinde anormallik izlenmedi. Anti MOG Ab ve NMO antikorları negatif saptanan hastanın yapılan lomber ponksiyonunda albumino-sitolojik dissosiyasyon izlendi. Hastaya 7 gün süreli IV metil prednizolon tedavisi uygulandı. Steroid tedavisinden belirgin fayda görmeyen hastaya intravenöz immunglobulin tedavisi verildi, tedaviden fayda gören hasta önerilerle taburcu edildi. TARTIŞMA VE SONUÇ: GBS, akut inflamatuar periferik polinöropatidir. Öte yandan, akut transvers miyelit, omuriliğin ani başlangıçlı motor, duyusal ve otonomik bulguları olan demiyelinizan bir hastalığıdır. GBS ve TMnin birlikteliği, otoimmuniteyi tetikleyen etmenlerle özellikle de enfeksiyonlarla ilişkili olarak nadir de olsa görülebilmektedir. GBS ve TM birlikteliği olan hastaların tedavisinde tek başına kortikosteroid kullanımı etkin değildir. GBS veya TM ön tanısı olan tedaviye cevap vermeyen veya iyileşmesi beklenenden daha fazla zaman alan hastalarda bu iki hastalığın bir arada görülebileceği akılda bulundurulmalıdır.