55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İDİOPATİK KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA BOSTON ANKETİ SKORLARININ ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI
AYŞE ÇAĞLAR SARILAR 1 DUYGU KURT GÖK 1

1- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD
 
Amaç:

Bu çalışmada, idiopatik karpal tünel sendromunda (KTS), Boston Anketinin (BA) Türkçe versiyonunun ankette elde edilen skorlarının klinik ve elektrofizyolojik bulgularla karşılaştırılmasını yapmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

İdiopatik karpal tünel sendromlu 38 hasta çalışmaya alındı. Hastaların hepsine BA’i uygulandı. Alınan sonuçlar elektrofizyolojik ciddiyet skalası (ESS) ile karşılaştırılarak değerlendirildi.

Bulgular:

Toplam 38 olgunun ESS’ye göre değerlendirilmesinde 12 hasta Evre 1 (grup1), 11 hasta Evre 2 (grup2), 15 hasta Evre 3 (grup3) olarak sınıflandırıldı.Ortalama yaşları grup 1’de 54.6±10.9, grup 2’de 51.8± 8.4, grup 3’de 48.9±10.9 (p=0.36). Kadın cinsiyet oranı grup 1’de %75, grup2’de %91, grup 3’de %87 (p=0.55) idi. Total Boston skorları grup 1’de 31.8±7.7, grup 2’de 31.9±11.3, grup 3’de 33.1±9.5 (p=0.92) olarak bulundu. Total Fonksiyonel Durum Skalası değerleri grup 1’de 23.2±6.5, grup 2’de 22.4±10.5, grup 3’de 21.7±11 (p=0.93) olarak bulundu.

Sonuç:

Tüm gruplarda Boston ve Fonksiyonel Durum Skalası değerleri benzer oranda bulunmuştur. Bu durum Boston KTS anketinin klinik takipte uygulanmasının yararını sınırlayacağı düşünülmüştür.