55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ OLGU SUNUMU
NURSU ERDOĞAN 1 AYLİN YAMAN 1 SERKAN ÖZBEN 1

1- SBÜ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

Giriş Periyodik paralizi kas güçsüzlüğü atakları ile seyreden iyon kanalı bozukluğuna bağlı nadir bir hastalıktır. Açlık, egzersiz, yüksek karbonhidratlı beslenme ile tetiklenebilmektedir. Periyodik paraliziler en sık hipokalemik olmak üzere, hiperkalemik veya normokalemik tipte olabilir. Otozomal dominant kalıtım göstermekle birlikte edinsel olanları genellikle tirotoksikoza eşlik edebilir. Olgu 36 yaşında erkek hasta sabah uyandığında fark ettiği kollarda ve bacaklarda güçsüzlük şikayeti ile acil servisimize başvurdu. Özgeçmişinde astım vardı, daha önce benzer bir şikayeti olmamıştı. Soygeçmişinde anlamlı özellik yoktu. Acil servise başvurusunda vital bulguları stabildi. Nörolojik muayene: genel durumu iyi bilinç açık koopere oryanteydi. Kranial muayene intakttı. Bilateral üst ekstremite proksimalleri 2/5, distalleri +3/5 kas gücünde, alt ekstremite proksimalleri 2/5, ayak dorsifleksiyonu bilateral 2/5, plantar fleksiyonu 4/5 saptandı. Bilateral aschill refleksleri alınamıyordu. Taban cildi yanıtı bilateral lakayıttı. Duyu defisiti yoktu. Serebellar testler değerlendirilemedi hasta yürütülemedi. Acil serviste yapılan tetkiklerinde EKG sinüs bradikardisi, laboratuar değerlerinde K:2.4 mEq/L (düşük) saptandı. EMG incelemesinde özellik saptanmadı. Hastaya acil serviste iv potasyum replasmanı başlandı. Dahiliye yoğun bakım ünitesine yatırılan hastanın yatışı sırasında çalışılan tiroid fonksiyon testleri normaldi. Hastanın güçsüzlüğü potasyum replasmanı sonrasında 2. gün kas gücü sekelsiz düzeldi Sonuç ve Tartışma Hipokalemik periyodik paralizide diğer tüm periyodik paraliziler gibi bilincin korunduğu, bulber ve solunum kaslarının hafif derecede etkilenebileceği ani jeneralize güçsüzlükle kendini gösterir. Ataklar geç çocukluk ve adolesan döneminde başlar. Erkeklerde daha sık görülür. Atak süresi ve sıklığı değişkenlik gösterir. Tedavi, atakların süresine ve ciddiyetine göre değişir. Ayırıcı tanıda Gullien-Barre sendromu, miyastenik kriz, miyelit, metabolik miyopati bulunur.