55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KRONİK BAŞAĞRISI İLE PREZANTE KAROTİS DİSSEKSİYONU VAKASI
ESİN ENGİN 1 SEVİNÇ İSAZADE 1 GAZANFER EKİNCİ 2 İPEK MİDİ 1

1- MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

Giriş: Genç yaşta serebrovasküler hastalık etyolojisinde karotid arter diseksiyonları önemli yer tutmaktadır. Spontan veya travmatik etyoloji ile karşımıza çıkabilir. Sıklıkla akut şekilde gelişmekle birlikte nadiren kronik baş ağrısı semptomuyla prezante olabilir. Bu vakada kliniğimizde kronik baş ağrısı nedeniyle takip edilen ve analjeziklere yanıt vermeyen hastada altta yatan etyoloji açısından yapılan incelemelere ve varılan tanıya yer verilmiştir. Bulgular: Son 2 haftadır sol hemikraniyada şiddetli ağrı ve sol yüz yarımında çekilme hissi şikayeti ile başvuran hastanın nörolojik muayenesi intakt idi, göz dibinde papilödeme rastlanmadı. Yapılan beyin BT (Bilgisayarlı Tomografi) ve kraniyal MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) görüntülemede akut patoloji saptanmadı, ancak Kraniyal MRG’de KİBAS’a yönelik bulgular (parsiyel boş sella ve bilateral optik sinir kılıfında BOS artışı ile uyumlu görünüm) mevcuttu. Bunun üzerine yapılan LP’de BOS basıncı 220 mmH2O, biyokimyasal değerleri normal sınırlarda, menenjit-ensefalit paneli negatif saptandı, mikroskopta hücre görülmedi. Kraniyal BT negatif SAK (Subaraknoid kanama) açısından BOS incelendiğinde SAK lehine bulgu saptanmadı. Kraniyal-servikal MRA (Manyetik Rezonans Anjiyografi) incelendiğinde sol karotid arter total oklude olduğu görüldü. Disseksiyona yönelik yapılan yağ baskılı kraniyal-servikal MR çekimlerinde diseksiyonla uyumlu görünüm izlendi, ancak kronik evrede olduğu saptandı. Sonuç: Baş ağrısı nedeniyle yapılan başvurularda özellikle genç hastalarda diseksiyon tanısı da akla gelmeli ve bu açıdan vasküler görüntülemeye başvurulmalıdır.