55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
LEVETİRASETAM VE IVIG ETKİLEŞİMİ: BİR OLGU DENEYİMİ
NEZİR ÖZGÜN 1

1- DİYARBAKIR ÇOCUK HASTANESİ
 
Olgu:

Giriş: Antiepileptik ilaçların immün sistem üzerinde etkide bulunduğu birçok klinik rapor ile gösterilmiştir. Ancak antiepileptik ve bağışıklık sistemi etkileşimi hakkındaki veriler çoğunlukla tutarsız ve bazen de çelişkilidir. Levetirasetamın immün sistem üzerindeki etkisi hakkında sınırlı sayıda veri vardır . Bu bildiride 18 aylıktan beri agamaglobulinemi tanısı ile düzenli IVIG tedavisi alan ve 8 yaşında epilepsi tanısı konup levetirasetam başlanan ve levetirasetamdan sonra sık ateşli hastalık geçiren bir olgu sunulmaktadır. Olgu: 8 yaşında erkek hasta. Hasta 18 aylıkken iyileşmeyen yara, sık enfeksiyon geçirme nedeni ile tetkik edilip agamaglobulinemi tanısı almış. Her dört haftada bir 400 mg/kg olacak şekilde IVIG tedavisi başlanmış ve düzenli olarak devam etmiş. 8 yaşındayken bir ayda toplam dört kez jeneralize tonik nöbet geçirmesi üzerine polikliniğimize başvurdu. Yapılan tetkiklerde Beyin MR’da serebral atrofi, EEG de jeneralize deşarj saptanması üzerine levetirasetam 20 mg/kg/G olacak şekilde 2 dozda başlandı. Tedrici artırılırak 30 mg/kg/G’e çıkıldı. Hastanın 6. aydaki kontrolünde, hastanın ailesi hiç nöbet geçirmediğini, ancak sık enfeksiyon geçirmeye başladığını bildirdi. Aileden alınan öykü ve elektronik hasta kayıtları ışığında, levetirasetam başlanmadan önceki son üç yıl içinde sadece bir kez hastaneye başvurmayı gerektirecek şekilde ateşli enfeksiyon geçirdiği saptandı. Levetirasetam başlandıktan sonraki altı ay içinde, ikisinde hastaneye başvurmayı gerektirecek şekilde 5 kez ateşli enfeksiyon geçirdiği ve hepsinde ya aile hekiminde veya hastanede olacak şekilde antibioterapi aldığı saptandı. Sık enfeksiyonun levetirasetama bağlı olabileceği düşünülerek kesildi ve hastaya Na Valproat başlandı. Na Valproat başlandıktan sonra 11 aydır izlenen hastanın takibinde enfeksiyonu olmadı. Tartışma: Svalheim ve arkadaşları çeşitli antiepileptikleri kullanan 211 erişkin epilepsi hastasında antiepileptiklerin IgA, IgM, total IgG ve subgrupları üzerine etkisini incelemişlerdir. Karbamazepin ve lamotrigin tedavisi alanlarda düşük immünglobülin seviyeleri saptanırken, levetirasetam alan hastalarda immünglobülin düzeylerinin düşmediğini bildirmişlerdir. Azar ve arkadaşları 19 yaşında erkek hastada levetirasetam sonrası immünglobulin düzeyleri düşen ve levetirasetamın topiramat ile değiştirilmesi sonrası immünglobülin düzeyleri normale dönen bir hasta rapor etmişlerdir. Levetirasetamın immünglobulin sentezi üzerindeki etkisi konusunda birbirinin zıttı olan bildirimlerler yapılmıştır. Bizim olgumuzda dışarıdan verilen immunglobulinin etkisi de, levetirasetam ile azalıyor veya ortadan kalkıyor gibi görünmektedir. Bilgilerimize göre, levetirasetam ve IVIG’in beraber kullanımı ile ilgili olarak bu literatürde yayınlanan ilk vakadır.