55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
EPİLEPTİK NÖBET İLE GELEN BİR CROHN HASTASI
BURAK ZAN 1 SELMA YÜCEL 1

1- ÇANAKKALE ON SEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

Amaç: Crohn hastalığı,tüm gastrointestinal sistemi etkileyebilen kronik inflamatuar bir otoimmün hastalıktır. Crohn hastalığında en sık nöbet olmak üzere,inme,nöropati,miyopati,baş ağrısı gibi nörolojik hastalıklar bildirilmiştir. Crohn hastalığında epileptik nöbet normal populasyona oranla yaklaşık 3 kat artmış olarak bildirilmektedir. İnflamatuar süreç, hiperkoagülopati, genetik faktörler ve nutrisyonel eksikliklerin, nöbetlerin etyolojisinde sorumlu olduğu düşünülmektedir. Bu olgumuzu epileptogenezde sorumlu olduğu düşünülen faktörlerden inflamasyon ve nutrisyonel faktörlerin önemine vurgu yapmak amacıyla paylaştık. Yöntem: Bilinen 9 yıldır crohn hastalığı tanısı olan 19 yaşında kadın hasta acil servise son 1 yılda ikinci defa olan jeneralize tonik klonik nöbet nedeniyle başvurdu. Hasta crohn hastalığına yönelik olarak 16 mg/gün dozunda metilprednizolon tedavisi kullanmaktaydı. Hastanın bir hafta önce crohn atak tanısıyla iç hastalıkları servisinde yattığı öğrenildi. Bilinen epilepsi hastalığı, ailesinde epilepsi öyküsü, febril konvulsiyon ya da travma öyküsü, ilaç-madde kullanımı olmadığı öğrenildi. Hastanın beyin MRG(manyetik rezonans görüntüleme)’ında patoloji saptanmadı. Labaratuvar değerleri crp:4.25,sedimentasyon:38 dışında normaldi. Hastanın vücut kitle indeksi:14 olarak hesaplandı. EEG’sinde sağ hemisfer frontotemporal bölgeden köken alan F4’te faz karşılaşması yapan keskin dalga aktivitesinin aynı hemisfer ve daha kısa süreli karşı hemisfer alanlarına yayılım gösterdiği izlendi.Hastaya levetirasetam 1000 mg/gün başlandı.Hasta nöbet eşiğini düşürebilecek faktörler açısından bilgilendirilerek nöroloji ve romatoloji poliklinik kontrolüne gelmek üzere önerilerle taburcu edildi. Sonuç: Crohn hastalarında epileptik nöbet görülmesi sağlıklı popülasyona göre daha sıktır.Epileptik nöbet ile başvuran hastadan ayrıntılı öykü alınması;hastanın komorbid hastalıklarının sorgulanarak laboratuvar,görüntüleme ve elektrofizyolojik tetkiklerinin yapılması önemlidir. Antiepileptik tedaviye başlayıp başlamama kararı verilirken tetkik sonuçları ile birlikte hastanın ek hastalıkları ve ilaç kullanımı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.