55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NON-KONVULZİF STATUS EPİLEPTİKUS HASTALARININ İZLEMİNDE GELİŞEN MORBİDİTELER VE PROGNOZLA İLİŞKİLERİ
CANSU AYVACIOĞLU ÇAĞAN 1 ETHEM MURAT ARSAVA 1 MEHMET AKİF TOPÇUOĞLU 1 NEŞE DERİCİOĞLU 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA/TÜRKİYE
 
Amaç:

Status epileptikus (SE) ciddi morbidite ve mortalite ile sonuçlanabilen nörokritik bir durumdur. Anti-epileptik tedavinin yanı sıra, nöro-yoğun bakım izlemi ve sistemik komplikasyonların yönetimini gerektirmektedir. Daha önceki çalışmalarda ko-morbid durumların ve izlem sırasında gelişen sorunların, mortalite için bağımsız birer indikatör olduğu gösterilmiştir. Bu araştırmada non-konvulzif SE (NKSE) nedeniyle nöroloji yoğun bakım ünitesinde (NYBÜ) izlenen hastalarda gelişen komplikasyonlar ve prognozla ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

2009-2019 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi NYBÜ’nde NKSE tanısıyla izlenen hastaların verileri retrospektif olarak taranmıştır. Hastaların demografik verileri, komorbid hastalıkları, nörolojik muayene ve laboratuvar bulguları, izlem süreleri ve bu sırada gelişen komplikasyonlar/morbiditeler, izlemin sonlanım durumu saptanmış ve belirtilen parametrelerin prognozla ilişkilerine istatistiksel olarak bakılmıştır.

Bulgular:

33 hastanın (20E, 13K; ort. yaş 55.9) ortalama izlem süresi 34 gündür. 24 hasta status kliniği ile başvurmuş, 9 hastada ise izlemde status saptanmıştır. Status nedeni olarak: 7 hastada iskemik SVO, 6 hastada viral meningoensefalit, 5 hastada intrakraniyal kanama, 5 hastada bilinen epilepsi, 4 hastada intrakraniyal kitle, 3 hastada otoimmun ensefalit, 2 hastada metabolik nedenler gösterilmiş, 1 hastada neden bulunamamıştır. İzlemde 12 hastaya trakeostomi, 11 hastaya PEG açılmıştır. 18 hastada organ yetmezliği, 28 hastada ise antibiyotik kullanımı gerektiren enfeksiyon gelişmiştir. 10 hastada kritik hastalık miyopati/nöropatisi saptanmıştır. Hastanede 5 hasta kaybedilmiş, 2 hasta kötüleşmiş, 12 hastada değişim olmamış ve 9 hastanın muayenesinde iyileşme olmuştur. NYBÜ yatışı uzun olanların(>30 gün), yatışta enfeksiyon, organ yetmezliği veya kritik hastalık nöromiyopatisi gelişenlerin son mRS puanları anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05)

Sonuç:

Bu çalışmayla NKSE’nin etkin anti-epileptik ilaçlarla kontrol altına alınmasının olduğu kadar; yoğun bakım yatış süresi uzunluğunun, enfeksiyon, organ yetmezliği vb süreçlerin de mortalite ve taburculuk mRS skorunu etkilediği gösterilmiştir. Hekimlerin bu konuda bilinçlendirilmesi ile NKSE’de prognozun bazı hastalarda kısmen iyileştirilmesi mümkündür.