55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SEREBELLAR ATAKSİ İLE PREZANTE İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIĞI VAKASI: OLGU SUNUMU
HUMAY ISMAYILZADE 1 ESİN ENGİN 1 FATMA ZEHRA ERASLAN 2 HANER DİRESKENELİ 2 İPEK MİDİ 1

1- MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİYE ANABİLİM DALI
 
Olgu:

Giriş: Serebellar ataksi nedenleri arasında klinik tablonun akut ve subakut oluşuna göre enfeksiyöz, toksik, immun ilişkili, paraneoplatik, vitamin eksiklikleri, yapısal ve vasküler anomaliler, metabolik-genetik hastalıklar yer almaktadır. İnflamatuvar bağırsak hastalığında da nörolojik komplikasyonlar arasında serebellar bulgular yer alır. Olgu: Bilinen kronik hastalık ve ilaç kullanma öyküsü olmayan 30 yaşında kadın hastada, kanlı mukuslu ishal, abdominal kramplar, oral alımda azalma şikayetlerinin üzerine hastane yatışında bakteriyel enterit ön tanısı ile metronidazol tedavisi başlanmış. Semptomlardan 20 gün sonra dizartrik konuşma, ataksik yürüme şikayetleri gelişmiş. Başvuru esnasında hastanın muayenesinde ileri seviyede dismetri, disdiadokinezi, ataksi, mood bozukluğu, allodini mevcuttu. Yapılan kranial ve spinal görüntülemelerde patoloji saptanmadı, BOS (Beyin Omurilik Sıvısı) incelemesinde biyokimyasal parametreler normal sınırlarda, menenjit-ensefalit paneli negatif saptandı ve mikroskobik incelemesinde hücre izlenmedi. Paraneoplastik ve otoimmun paneller negatif sonuçlandı. Serumda CMV-RT-PCR yüksek geldi. Yapılan enterik panelde Anti CMV IgM: 0.11 (Negatif), Anti CMV IgG: 87 (Pozitif) saptanarak CMV kolitinin kronik olduğu düşünüldü. Hastanın kanlı mukuslu ishalini takiben yapılan kolonoskopisi CMV zemininde Ülseratif kolit ile uyumlu bulundu. Hastanın gansiklovir, mesalazin tedavisinin ardından gastroeterolojik bulguları gerilese de, serebellar bulguları devam etmesinden dolayı immün ve enflamatuvar mekanizma ön planda düşünülerek pulse steroid tedavisi verildi. Hastanın takiplerinde serebellar bulgularında hızlıca düzelme izlendi. Altı ay sonraki muayenesinde serebellar bulgular tamamen gerilemiş olup muayene intakt bulundu. Sonuç: İnflamatuvar bağırsak hastalığı ve serebellar ataksi bulguları birlikteliğinde pulse steroid tedavisi kullanımına ilişkin literatürde nadir vaka mevcut olup, hastamız verilen tedaviden belirgin fayda gördüğü için sunulmak istenmiştir.