55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PARKİNSON HASTALIĞINDA SUBKUTAN APOMORFİN DENEYİMİ
ŞAHİKA OCAK 1 PELİN SEMİZ 2 SEDAT ŞEN 2 MURAT TERZİ 2

1- ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİNİR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2- ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Parkinson Hastalığı substansia nigranın pars kompaktasındaki dopaminerjik nöronlarda kayıpla giden nörodejeneratif bir hastalıktır. Oral dopaminerjik ilaçlarla hastalık tedavi edilmeye çalışılmaktadır. İleri evre Parkinson hastalarında oral dopaminerjik ilaçlara yanıtın azalması durumunda subkutan apomorfin tedavisi kullanılabilir. Bu çalışmada kliniğimizde takip edilen subkutan apomorfin tedavisi alan ileri evre Parkinson hastalarının klinik ve demografik verileri sunulmaktadır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında 1 Ocak 2018 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasında, subkutan apomorfin tedavisi alan hastalar dahil edildi. Hastaların klinik ve demografik verilerine dosya taraması ile ulaşıldı. Hastalık başlama yaşı, hastalık süresi, uygulama öncesi ve sonrası Birleşik Parkinson Derecelendirme Ölçeği (UPDRS) motor skorları, günlük kullanılan total levodopa dozları, apomorfin dozu, kullanım süresi ve apomorfin uygulama öncesi ve sonrasında 25 adım yürüme testi sonuçları değerlendirildi

Bulgular:

Çalışmaya 60 hasta dahil edildi. Hastaların kadın/erkek oranı:29/31’idi. Hastaların yaşları; 45 ile 85 yaş arasında değişmekte olup ortalama yaş 69.3 idi. Hastalık süresi 4 ile 23 yıl arasında değişmekle birlikte ortalama hastalık süresi 8.95±4.3 yıl olarak bulundu. Hastaların demografik verileri tablo 1 de verilmiştir. Hastalara uygulanan 25 adım yürüme testinin apomorfin uygulama öncesindeki uygulama süresi 27.9 saniye (n=60) bulunurken, bu değer 2 mg subkutan enjeksiyon sonrası 13.84 saniye (n=60), 4 mg enjeksiyon sonrası 12.6 saniye(n=43) olarak bulundu. Hastaların 40 tanesinin herhangi bir nedenle apomorfin tedavisi kesilmişti. Drop olan hastalarda en sık ilaç bırakma sebebi yan etkiler olmakla birlikte, diğer ilaç bırakma sebepleri tablo 2’de verilmiştir. Hastaların ilaç kullanım süreleri 1 ile 90 ay arasında değişmekle birlikte ortalama ilaç kullanım süresi 19.1 ay olarak bulundu. Hastaların ilaç kullanmadan önceki UPDRS motor skorları ortalaması 45.7 olarak bulundu. Etkin dozda apomorfin tedavisi sonrası ortalama skor 35.1 olarak bulundu.

Sonuç:

İleri dönem Parkinson hastalarında etkinlik ve güvenilirlik göz önünde tutularak, yan etkileri iyi kontrol edildiğinde apomorfin tedavisi uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir.