55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUK OLGULARINDA SAKKADİK GÖZ HAREKETLERİNİN BOYLAMSAL İNCELENMESİ
MÜGE AKKOYUN 1 KORAY KOÇOĞLU 1 GÜLDEN AKDAL 2

1- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SİNİRBİLİMLER ANABİLİM DALI, İZMİR
2- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR
 
Amaç:

Hafif Kognitif Bozukluk (HKB) olguları ve sağlıklı kontrollerin (SK) bilişsel süreçlerdeki değişimleri nöropsikolojik test (NPT) ve sakkadik göz hareketleri ile boylamsal olarak incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem:

15 HKB olgusu ve 12 SK’nin 25.5 ay arayla NPT bataryası ve Eyelink 1000 Plus ile sakkadik göz hareketleri (prosakkad, antisakkad ve vertikal prosakkad) değerlendirilmiştir.

Bulgular:

HKB olgularının Mini Mental Durum Testi (p=0.027) ve kategorik akıcılık puanları anlamlı düzeyde düşmüştür (p=0.031). Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi (ÖSBST) toplam öğrenme (p=0.002) ve en yüksek öğrenme puanları (p=0.035) ise anlamlı düzeyde artış göstermiştir. Göz hareketleri değerlendirildiğinde vertikal prosakkad karar verme süresinde anlamlı düzeyde artış bulunmuştur (p=0.035). SK’lerin ÖSBST toplam öğrenme (p=0.031) ve anlık öğrenme (0.049) ortalamalarında anlamlı düzeyde artış bulunmuştur. SK’lerde prosakkad ve vertikal prosakkad karar verme süreleri (p=0.034) ve antisakkad latans ortalamaları anlamlı düzeyde artmıştır (0.041).

Sonuç:

Bildiğimiz kadarıyla, HKB’de göz hareketleri ve bilişsel işlevlerin incelendiği boylamsal bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızda HKB’de sözel bellekte düzelme, görsel bellekte ise bozulma gözlenmiştir. Literatürde, bilişsel işlevlerde zaman içinde iyileşme ya da bozulma olduğu gösterilmiştir. Göz hareketlerinde boylamsal farkın olmaması, HKB’de sakkadlardaki değişimin yavaş ilerleyebileceğini ya da bilişsel işlevlerde farklılık olsa dahi stabil kalabileceğini düşündürmektedir. Sağlıklı kontrollerin bilişsel işlevleri aynı kalırken, sakkadların latans ve karar verme sürelerinde uzama gözlenmiştir. Bu durum SK’lerde gelecek bir bilişsel işlev bozukluğunun ön belirtisi olabilir. Geniş örneklem ve uzun izlemli boylamsal çalışmalar sonucunda göz hareketlerinin bir biyobelirteç olarak kullanılabilirliği gösterilebilir.