55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ANKARA NUMUNE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MS POLİKLİNİĞİ DEMOGRAFİK VERİLERİ
SEMRA ÖZTÜRK MUNGAN 1 GÜRDAL ORHAN 1 ZEYNEP NEŞE ÖZTEKİN 1

1- SBÜ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Amaç:

Giriş ve Amaç: Multipl Skleroz (MS) multifokal inflamasyon, ilerleyici miyelin yıkımı ve sonunda akson demiyelinizasyonu ile karakterize inflamatuar, otoimmun, demiyelinizan bir hastalıktır. Her 100 bin kişide 50-300 prevalansta görülür. Dünya’da yaklaşık 2,5 milyon, Türkiye’de yaklaşık 50.000- 60.000 MS hastası olduğu tahmin edilmektedir. Çoğunlukla genç yaş hastalığıdır ve kadınlarda erkeklere oranla 3 kat fazla görülür (%70). Amacımız MS polikliniğimizde takip edilen hastaların verilerini paylaşmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Multipl Skleroz polikliniğine kayıtlı hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. İstatistiksel çalışmalar SPSS 18 ile yapıldı. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu görsel (histogram ve olasılık grafikleri) ve analitik yöntemlerle (Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk testleri) ile incelendi. Tanımlayıcı istatistikler normal dağılmayan değişkenler için ortanca ve çeyreklikler arası aralık kullanılarak verildi.

Bulgular:

Kliniğimiz Multipl Skleroz polikliniğinde takip edilen 452 MS hastası vardır. Bu hastalardan 358’inin kaydı tamdır. Hastaların 258’i kadın (%71.8), 101’i erkektir (%28.2). Kadın hastaların yaş ortalaması 30.8, erkek hastaların yaş ortalaması 30.3 idi. Kadın hastaların yaş ortalaması 38 (başlangıç yaş ortalaması 30.3), erkek hastaların yaş ortalaması 38,5 (başlangıç yaş ortalaması 30.8) idi. 37 hasta 20 yaş ve altı yaşta başlangıçlı (ort 17,1); 267 hasta 20- 40 yaş arası başlangıçlı (ort 29,4) ve 54 hasta 40 yaş üzeri başlangıçlı (ort 44,8) idi. 43 (%12) hastada aile öyküsü vardır. 358 MS hastasının 223’ü ( %62,3) Relapsing Remitting MS, 27’si (%7,5) Primer Progresif MS, 27’si (%7,5) Klinik Izole Sendrom, 24’ü (%6,7) Klinik Kesin MS, 23’ü (%6,4) Sekonder Progresif MS, 19’u (%5,3) Relapsing Progresif MS ve 15’i (%4,2) Radyolojik İzole Sendromdur. Hastaların 196 sı(%54,7) sigara içmiyor, 162 si (%45,3) sigara içiyordu. 358 MS hastasının 65 i’nde (%18,2) Huzursuz Bacaklar Sendromu vardı. 241 hasta (%67.3) 1. basamak tedavi, 48 hasta (%13.4) 2. basamak tedavi, 8 hasta (%2.3) 3. basamak tedavi alıyordu. 61 hasta (%17) tedavi almıyordu.

Sonuç:

Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği MS veritabanına göre MS prevalansımız 100.000’de 79 civarındadır. Türkiye prevalansı 2016 verilerine göre bu rakam 100.000’de 60-90 olup verilerimiz bu rakamlar ile uyumludur. Cinsiyet ve yaş oranlarımız da literatür ile uyumludur.