55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MULTİPLE SKLEROZ PATOFİZYOLOJİSİNDE PERİSİTLERİN ROLÜ
CANAN AYSEL ULUSOY 1 VUSLAT YILMAZ 1 EMİNE ŞEKERDAĞ 2 CEM İSMAİL KÜÇÜKALİ 1 YASEMİN GÜRSOY-ÖZDEMİR 2 ERDEM TÜZÜN 1

1- İÜ AZİZ SANCAR DENEYSE TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ SİNİRBİLİM ANABİLİM DALI
2- KOÇ ÜNİVERSİTESİ TRANSLASYONEL TIP ARAŞTIRMA MERKEZİ SİNİRBİLİM ARAŞTIRMA LAB.
 
Amaç:

Multipl Skleroz (MS), öngürülemeyen ataklarla seyreden merkezi sinir sisteminin (MSS) demiyelinizan, inflamatuvar ve nörodejeneratif bir hastalığıdır. MS, ile ilgili yapılan çalışmalar, inflamasyonun ilk olarak periferde başlayıp kan beyin bariyerinin (KBB) bütünlüğünün bozulması ile MSS’yi etkilediğine işaret etmektedir. KBB’ni oluşturan hücrelerden biri olan perisitlerin uzun yıllardır damarlardan geçen kan miktarını düzenleyen bir hücre grubu olarak bilinmekle birlikte; son yıllarda yapılan çalışmalar, perisitlerin immünolojik özellikleri olduğunu da göstermiştir. Bu çalışmamızda amacımız, MS’de perisit sağkalımı ve inflamasyon arasındaki etkileşimleri ortaya koymaktı.

Gereç ve Yöntem:

Miyelin oligodendrosit glikoprotein (MOG) immünizasyonu ile deneysel otoimmün ensefalomiyelitis (experimental autoimmune encephalomyelitis; EAE) hayvan modeli oluşturuldu. Erken (15 gün) ve geç (40 gün) dönem EAE fareleri MOG uygulanmayan kontrollerle karşılaştırıldı. Bu deney hayvanlarının beyin örneklerindeki MS lezyon alanlarında immünohistokimya ile CD8 T hücre, makrofaj ve perisitleri; serum örneklerinde ELISA ile anti-MOG antikor, interferon gamma, interlökin (IL)-17, IL-4 seviyelerini inceledik. Ayrıca insan damarsal perisit hücre hattına erken dönem ve geç dönem EAE serumlarını uyguladık ve bu perisit hattının sağkalımını Annexin V/Pi akım sitometrisiyle araştırıldı. Üst sıvılarda IL-6 ve IL-17 ELISA ile ölçüldü.

Bulgular:

Erken dönem EAE serumu ile inkübe edilen perisit hücre hattının daha çok inflamatuvar karakter kazandığını, geç dönem EAE serumları ile inkübe edilen perisit hücre hattının ise sağ kalımının olumsuz etkilendiğini gösterdik. Ayrıca lezyon alanlarında perisitlerin damar çevresinden ayrılıp lezyon alanına göç ettiğini gözlemledik.

Sonuç:

Çalışmamız perisitlerin MS patogenezinde rolü olduğunu düşündürmektedir. Perisitlerde gözlediğimiz inflamasyon ve apoptoz mekanizmalarının daha ayrıntılı çalışılmasına ihtiyaç vardır.