55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
EPİLEPSİ HASTALARINDA LEVETİRASETAM MONOTERAPİSİNİN KEMİK YOĞUNLUĞUYLA İLİŞKİSİ
TANER GÖZÜKIZIL 1 ZEYNEP AYDIN-ÖZEMİR 1 AYŞE DESTİNA YALÇIN 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Amaç:

Epilepsinin ve epilepsi tedavisine yönelik ilaçların kemik mineralizasyonuna ve kalsiyum metabolizması üzerine etkileri olduğuna dair kanıtlar giderek artmaktadır. Levetirasetamın (LEV) kemik metabolizmasına etkisi belirsiz olmaka birlikte az sayıda çalışmada tartışmalı sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışma ile değişik sürelerle LEV monoterapisi almakta olan epilepsi hastalarında kemik mineral yoğunluklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya, monoterapi olarak 6 ay veya daha fazla süre ile LEV kullanan, ancak daha önce başka bir antiepileptik ilaç (AEİ) veya kemik metabolizması üzerinde olumsuz etkide bulunduğu kanıtlanmış ilaç kullanımı olmayan ve osteoporoz açısından major risk faktörü bulunmayan 18 yaş ve üzerindeki 48 hasta dahil edilmiştir. Hastaların kemik yoğunlukları dual enerji x-ray absorbsiyometri (DEXA) ve biyokimyasal işaretleyicileri ile kesitsel olarak değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar ile hastaların LEV kullanım süreleri, dozu, klinik parametreleri, arasındaki ilişki incelenmiştir.

Bulgular:

Yaş ortalaması 32.56±13.27 (min:18, maks:67) olan hastaların 20’si (%41.7) kadın, 28’i (%58.3) erkekti ve epilepsi başlangıç yaşları ortalama 28,1±13,4 (min:10, maks: 64) idi. LEV kullanım süresi ortalama 2,74±2,69 (min:0,5, maks:10) yıldı ve günlük LEV kullanım dozları ortalama 1041,67±393,88 (min:500, maks:3000) idi. LEV kullanım süresi 1 yılın altında olanların, 1 yılın üstünde olanlara göre lomber vertebra BMD ve T skorları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Ayrıca LEV kullanım süresi 1 yılın altında olanların, kullanım süresi 1 ile 5 yıl arasında olanlara göre de bu skorlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu bulunmuştur. Bu anlamlılığın tüm lomber vertebra skorları açısından yaş ve cinsiyet ile etkilenmediği görülmüştür.

Sonuç:

Bu çalışma ile LEV’in belirli süre kullanım sonrasında lomber düzeyde kemik dansitometrisi üzerinde koruyucu etkisi gösterilmiştir. Böylece LEVın diğer bazı antiepileptiklere göre özellikle yaşlı ve/veya osteopeni veya osteoporozu olan veya kemik dansitesi açısından risk altındaki hastalarda, uzun süreli antiepileptik kullanılması öngörülenlerde daha güvenli olduğu kanaatine varılmıştır.