55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YOĞUN BAKIM HASTALARINDA AĞRI YÖNETİMİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
MERVE KIYMAÇ SARI 1 ZEHRA DURNA 1

1- DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
 
Özet:

Amaç: Karmaşık sağlık sorunlarının takip edildiği yoğun bakım ünitelerinde hemşirelik bakımı anahtar rol oynamaktadır. Hemşirelik öğrencilerinin lisans eğitimi esnasında aldıkları eğitimi, bilgi ve beceriye dönüştürerek hemşirelik sürecine uygun bakım vermeleri büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, bu çalışma hemşirelik son sınıf öğrencilerinin yoğun bakım hastalarında ağrı yönetimi konusunda bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Hemşirelik Yüksekokulu 4. Sınıf öğrencilerinden araştırmaya katılmayı kabul eden 128 kişi oluşturdu. Araştırmanın uygulanması için etik kurul, kurum ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilerin izni alındı.Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan “Yoğun Bakımda Ağrı Yönetimi ile İlgili Bilgi Düzeylerini Ölçme Formu” kullanılarak toplandı. Ölçme formu puanlarının dağılımı gösterilerek formun puanları, öğrencilerin sosyo-demografik ve öğrenim özelliklerine göre karşılaştırıldı. Verilerin çözümlenmesinde; frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde gibi betimsel istatistiklerden yararlanıldı. Fark analizlerinde iki bağımsız değişken için t testi, ikiden fazla bağımsız analiz için One-way ANOVA testi ve ilişki analizleri için ise Pearson’s korelasyon testi kullanıldı. Sonuç: Bu araştırmada, Yoğun Bakımda Ağrı Yönetimi ile İlgili Bilgi Düzeyleri Ölçme Formu puanları arasındaki ilişkiler incelendi. Analiz sonuçlarına göre ağrı alt boyutu ile ilgili puanlar 8,19 ± 1,546 (potansiyel dağılım 0-10) ile öğrencilerin en çok doğru yanıtladığı bölüm olmuştur. Ağrı tanılaması ve yönetimi alt boyutu ise 22,47 ± 4,463 (potansiyel dağılım 0-30) ile en az doğrunun olduğu bölüm olarak saptanmıştır. Yorum: Etkin ağrı yönetimi sağlanabilmesi için hemşirelerin lisans eğitimi esnasında ağrı yönetimi ile ilgili kapsamlı bir eğitim alması, mezuniyet sonrası eğitimle de bilgi ve beceri kazanmasının desteklenmesi önerilmektedir.