55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARIN YAŞADIKLARI ÇEVRESEL STRESÖR FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AYÇA ARDAĞ 1 ZEHRA DURNA 2

1- GAYRETTEPE FLORENCE NIGTINGALE HASTANESİ
2- DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
 
Özet:

Amaç: Yoğun bakım ünitesinde maruz kalınan uyaran fazlalıkları iyileşme sürecini olumsuz olarak etkileyebilmekte, hastanın yatış sürecini uzatabilmektedir. Çalışmanın amacı, yoğun bakım ünitesindeki stresörleri en aza indirgeyebilmek, hastaların bu uyaranlardan en az etkilenmesini sağlayabilmek için hastaların yaşadıkları stresör faktörleri iyi tanımlamak ve hastaları etkileme derecelerini değerlendirmektir. Yöntem: İstanbul ilinde bulunan özel iki hastanenin 2.-3. düzey yoğun bakım üniteleri (Cerrahi ve Koroner Yoğun Bakım ve Genel Yoğun Bakım Ünitesi)’nde yatan 81 hasta ile tanımlayıcı bir araştırma olarak yapıldı. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen “Hasta Tanıtım Formu” ve “Yoğun Bakım Ünitesinde Çevresel Stresör Ölçeği (Ballard, 1981; Aslan 2010)” kullanılarak toplandı. Ölçek kullanım izni ve araştırmanın uygulanması için etik kurul, kurum ve hasta izinleri alınarak uygulandı. Verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 21 paket programı kullanılmıştır. Tanımsal istatistiklerin yanı sıra fark analizleri için Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri, ilişki analizleri için ise Spearman’s korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuç: Hastaların yoğun bakım ünitesinde çevresel stresörler ölçeği madde puan ortalamaları incelendiğinde, hastaların en çok “Eşinizi özlemek” en az ise “Doktor ve hemşireler tarafından sık sık fiziksel muayene yapılması” konusunda etkilendiği saptandı. Stresör faktörlerden etkilenme derecesi kişisel özelliklere ve önceki tedavi deneyimlerine göre değerlendirildi. Yorum: Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalarda; yakınlarına özlem duygusu, zaman algısının değişimi, hareket kısıtlaması, uykusuzluk ve ağrı gibi faktörlerin etkili olduğu belirlendi. Yoğun bakım sürecinde bireyin gereksinimleri doğrultusunda rahatlatıcı girişimlerin uygulanması, yapılacak uygulama veya bakımın hasta için uygun zaman ve koşullarda bilgilendirilerek sürdürülmesi, hastaların yaşadıkları çevresel stresörlerden etkilenme derecesinin erken dönemde belirlenerek bu süreçte hastaya destek olunması önerilmektedir.