55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MULTİPL SKLEROZ VE NÖROMİYELİTİS OPTİKA SPEKTRUMU HASTALIKLARINDA OPTİK NEVRİT PROGNOSTİK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ
AHMET ONUR KESKİN 1 EGEMEN İDİMAN 2 FETHİ İDİMAN 2

1- BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA DR. TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Optik nevrit (ON) unilateral veya bilateral görme kaybına yol açan inflamatuar, demiyelinizan bir hastalıktır. Tedavi sonrası iyileşme tam olmayabilir ve prognoz hastalığın etiyolojisine gore farklılık gösterebilir. Bu nedenle tedaviyi planlamak ve olası dizabiliteyi tahmin etmek açısından prognozu öngörebilmek değerlidir.

Gereç ve Yöntem:

Yirmi beş MS ilişkili ON (MS-ON), yirmi dört nöromiyelitis optika spectrum bozukluğu ile ilişkili ON (NMOSD-ON), sekiz izole ON olmak üzere elli yedi hasta atak sırasında ve ataktan 6 ay sonra değerlendirildi. Hastaların tamamına ayrıntılı nörooftalmolojik incelemeler, görsel uyarılmış potansiyeller (GUP), optik koherans tomografi (OKT), orbital- kraniyal- spinal MRG, nöroimmünolojik testler yapıldı. Gruplar arasındaki farklar non-parametrik Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis testleri ile değerlendirildi.

Bulgular:

Kadınların erkeklere oranı sırasıyla MS ve NMOSD için sırasıyla 2,1 ve 11,3 bulundu. NMOSD olan hastaların 18’inde NMO IgG, 5’inde anti-MOG pozitif bulundu. Bilateral ON (% 66,6) ve rekürren ON (%80) en çok NMOSD grupta saptandı. İlk değerlendirmede ciddi görme kaybı NMOSD-ON grupta %58.3, MS-ON grupta %36, izole ON’li grupta %12,5 olarak bulundu. Ataktan altı ay sonraki değerlendirmede en kötü görsel EDSS skorları NMOSD grubunda saptanırken, en iyi görsel EDSS skorları izole ON grupta saptandı. Hastaların %71,9’unda ilk değerlendirmeye göre altıncı ayda görsel EDSS skorunda iyileşme saptandı. Başlangıçtaki görme kaybının derecesi ve görsel EDSS skorunda azalma kötü prognozla ilişkili bulundu (p<0,05). Yaş, cinsiyet, kliniğe erken başvuru, rekürrens, GUP ve OKT anormallikleri ile prognoz arasında direk ilişki saptanmadı.

Sonuç:

Görme keskinliği, görsel EDSS skoru ve optik nevritin etiyolojisi görsel prognozu öngörmede en önemli faktörler olarak bulunmuştur. NMO spektrumuyla ilişkili ON başlangıçtan itibaren daha kötü seyretme eğiliminde olup, dizabilite gelişiminin engellenmesi için etkili tedavi gereksinimi vardır.