55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SPONTAN İNTRASEREBRAL KANAMALI OLGULARDAKİ RİSK FAKTÖRLERİNİN HEMATOM HACMİ ÜZERİNE ETKİSİ VE İNTRASEREBRAL HEMORAJİ HACMİ İLE KLİNİK ARASINDAKİ İLİŞKİ
DENİZ POLİSCİ 1 ZEYNEP AYDIN-ÖZEMİR 1 AYŞE DESTİNA YALÇIN 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Amaç:

Çalışmamızın amacı spontan intraserebral kanamalı (İSK) olgulardaki risk faktörlerinin hematom hacmi üzerine etkisini araştırmak, NIHSS ve mRS kullanılarak intraserebral kanama hacmi ile klinik korelasyon arası ilişkinin irdelenmesidir.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmada Ocak- Ekim 2016 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde yatırılarak izlenmiş olan, spontan intraserebral parenkimal kanamaya bağlı inme tanısı alan 51 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya oral antikoagülan tedavi alanlar, arteriyovenöz malformasyona bağlı gelişen kanamalar, posttravmatik kanamalar, spontan subdural ve subaraknoid kanamalar, intrakranial kanama kaynağı saptananlar dahil edilmemiştir.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen 17’si kadın (%33.3), 34’ü erkek (%66.7) toplam 51 hastanın yaş ortalaması 63.9±14,7 idi. Hematom yerlerinin dağılımları incelendiğinde, 27 hastada (%52.9) sol hemisferde, 23 hastada (%45.09) sağ hemisferde olarak bulundu. 51 hastanın İSK hacmi 177- 32110 cm3 arasında değişmekte olup ortalama kanama hacmi 7299,9±6809 cm3 olarak hesaplandı.Hematom hacmi ile erkek cinsiyet arasında istatiksel anlamlı korelasyon saptandı. Diğer parametreler açısından istatistiksel anlamlılık bulunmadı.

Sonuç:

Bu çalışmada başvuru sırasında hematom hacmini etkileyen risk faktörü olarak erkek cinsiyeti saptandı. Hematom hacmi ile giriş NIHSS ve mRS arasında anlamlı korelasyon belirlenmedi.