55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
GÖÇMEN VE GÖÇMEN OLMAYAN MULTİPL SKLEROZ HASTALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
EZGİ BAKIRCIOĞLU DUMAN CANSU TUNÇ 1 AYLA ÇULHA OKTAR 1 BİRGÜL BAŞTAN TÜZÜN 1 BELGİN PETEK BALCI 1

1- HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Amaç:

Ülkemizde son yıllarda yaşanan göçler nedeniyle kliniğimize başvuran yabancı uyruklu multipl skleroz (MS) hasta sayısında artış izlenmiştir. Bu çalışmada kliniğimizden takipli göçmen hastalar ile göçmen olmayan MS hastalarının demografik, klinik ve laboratuvar özelliklerini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Göçmen 31 MS hastası (1. Grup; 25 Suriye uyruklu, 6 diğer) ile göçmen olmayan 980 MS hastası arasından randomize seçilen 34 MS’li (2. grup) çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların dosya bilgileri retrospektif olarak incelendi ve beyin omurilik sıvısı (BOS) bulguları, MS tipleri, EDSS, ataklar arası süre ve tedavileri karşılaştırıldı.

Bulgular:

Göçmen hastalar ile göçmen olmayan hastalar arasında anlamlı yaş farkı saptanmadı (1. grup 34±10 ve 2.grup 32±13; p:0.26). Birinci grupta 22 kadın, 9 erkek hasta; 2.grupta 19 kadın, 15 erkek hasta mevcuttu. Birinci grupta %90.3 relapsing remitting MS (RRMS), %9.7 sekonder progresif MS (SPMS), 2.grupta %82.3 RRMS, %14.7 SPMS ve %3 klinik izole sendrom (KİS) saptandı. İki grupta ataklar arasındaki sürede anlamlı fark saptanmadı (p:0.26). Hastalık süreleri; 1.grupta ortalama 7.4 yıl, 2.grupta 8.4 yıl idi. Gruplar arasında EDSS açısından anlamlı fark saptanmadı (1.grup EDSS 1.93, 2.grup EDSS 2.07; p:0.36). BOS bulguları karşılaştırıldığında oligoklonal bant pozitifliği 1.grupta %90.9, 2.grupta %88.8, IgG indeksi yüksekliği 1.grupta %72.7, 2.grupta %66.6 idi. Tedavi karşılaştırmasında göçmen grupta ilaçsız hasta sayısının daha fazla olduğu görüldü.

Sonuç:

İki grup arasında ilaç tedavileri dışındaki parametrelerde anlamlı fark bulunmamıştır. Gruplar arasındaki sonuçların benzerliği, göçmen MS hastalarının coğrafi yakınlığımız olan ülkelerden olması ile ilişkilendirilmiştir.