55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
GÖZ KAPAMAYA DUYARLI EPİLEPSİ HASTALARININ MAGNETİK REZONANS SPEKTROSKOPİ İLE İNCELENMESİ
FEYZA YILDIRIM 1 ZEYNEP AYDIN-ÖZEMİR 1 AYŞE DESTİNA YALÇIN 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Amaç:

İdiyopatik jeneralize epilepsi (İJE) tanısı alan bazı hastaların EEG’lerinde göz kapamaya duyarlı (GKD) jeneralize deşarjlar saptanmaktadır. Bu EEG bulgusunun patofizyolojisi günümüzde tam olarak açıklanamamıştır. Bu çalışmada EEG’lerinde göz kapamaya duyarlı jeneralize deşarjları olan ve olmayan İJE tanılı hastaların ve sağlıklı gönüllülerin Magnetik Rezonans Spektroskopi (MRS) incelemelerinin karşılaştırılması ve olası farkların saptanması hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmaya İJE tanısı ile izlenen, GKD jeneralize deşarjı olan17, GKD deşarjı olmayan 16 epilepsi hastası ve 12 sağlıklı gönüllü alınmıştır. Talamus ve oksipital loblara ayrı ayrı 20x20x20mm boyutlarında vokseller yerleştirilmiş ve elde edilen N-asetil aspartat (NAA), kolin (Ko) ve kreatin (Kr) değerleri uygun istatistiksel yöntemlerle kontrollerle ve grup içindeki çeşitli klinik parametrelere göre analiz edilmiştir.

Bulgular:

Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalamaları; GKD deşarjı olan ve olmayan epilepsi gruplarında sırasıyla; 26.35±7.35 (min:13 max:42), 23.31±7.57 (min:13 max:39) idi. Oniki sağlıklı gönüllünün yaş ortalaması ise 35.25±6.32 (min:26 max:46) idi. Yirmiüç hastanın (%69.7) fotosensitivitesi vardı, fotosensitivite oranı GKD olan grupta ve olmayan grupta sırasıyla %76.5 ve %62.5 idi. EEG’de oksipital deşarj varlığı oranı; GKD olanlarda ve olmayanlarda sırasıyla; %35.3, %33.3 idi. MRS ile GKD epilepsi hastalarında kontrol grubuna göre sol oksipital NAA ve NAA/Kr oranında artış saptandı.

Sonuç:

Bu bulgular göz kapamaya duyarlılık mekanizmasının, dominant hemisfer oksipital lobda nörokimyasal düzeyde aktivite artışı ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.