55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PARKİNSON HASTALARINDA KİNEZYOFOBİNİN DENGE, DÜŞME KORKUSU VE FİZİKSEL AKTİVİTE İLE İLİŞKİSİ
SEMRA OĞUZ 1 GAMZE ERTÜRK 2 MİNE GÜLDEN POLAT 1 HÜLYA APAYDIN 3

1- MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2- İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
3- İSTANBUL CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ
 
Amaç:

Kinezyofobi; ağrılı yaralanma sonrasında ortaya çıkabilen ve fiziksel aktiviteyi azaltan, yeniden yaralanma korkusu olarak tanımlanmıştır. Ortopedi alanında yapılan çalışmalar bu durumun uzun vadede kişilerde fiziksel uygunluğun azalmasına, aktiviteden kaçınmaya, yaşam kalitesinde düşüşe ve hatta depresyona sebep olduğunu göstermiştir(1,2). Parkinson Hastalığı (PH)’nda denge problemleri, fiziksel aktivite seviyesinde azalma gibi fonksiyonel yetersizliğin ortaya çıktığı bilinmektedir. Fakat literatürde PH’da kinezyofobinin varlığını inceleyen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızın amacı, 1-PH’da kinezyofobinin varlığını incelemek ve 2-Kinezyofobi varlığında bu durumun denge, düşme korkusu ve fiziksel aktivite düzeyi ile arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamıza Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalına başvuran ve İngiltere Beyin Bankası kriterlerine göre PH tanısı almış, Hoehn - Yahr Ölçeğine göre 1-3 evresinde olan, antiparkinson tedavisi devam eden 57 gönüllü katıldı. Çalışma kapsamında Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği/Motor Muayene Bölümü(BPHDÖ), Tampa Kinezyofobi Ölçeği(TKÖ), Berg Denge Ölçeği(BDÖ), Düşme Etkinlik Ölçeği(DEÖ), 5 Tekrarlı Otur-Kalk Testi(TOKT), Düşme Korkusu için Vizüel Analog Skala(VAS-DK) ve Uluslararası Fiziksel Aktivite Skalası-Kısa Form(UFAA) kullanılmıştır.

Bulgular:

Yaş ortalaması 61.43±9.87 yıl olan 57 PH (kadın/erkek=27/30) hastası değerlendirildi. Katılımcıların hastalık süresi 6.91±5.68 yıl, Hoehn & Yahr evre ortalaması 1.73±0.79, BPHDÖ motor puanı 11.57±7.44, TKÖ puanı 40.91±9.62,BDÖ puanı 45.87±10.49, DEÖ puanı 32.66±24.52, TOKT süresi 17.08±11.13 saniye, VAS-DK puanı 3.89±3.13, UFAA skoru 1922.21 ± 3198.34 METxDk’ydı. TKÖ puanı ile BDÖ (p=0.05,r=-0.5); DEÖ(p=0.00,r=0.67); VAS-DK (p=0.00,r=0.69); TOKT (p=0.00,r=0.2) ve UFAA (p=0.00,r=-0.5) arasında korelasyon bulundu.

Sonuç:

Çalışmamızın sonuçlarına göre PH’da kinezyofobinin varlığı belirlenmiştir. Ayrıca kinezyofobinin denge, düşme korkusu ve fiziksel aktivite ile ilişkili olduğu görülmüştür. PH tanılı hastalar için yapılan rehabilitasyon programları, kinezyofobinin varlığı da göz önüne alınarak düzenlenmelidir.