55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
TEKRARLAYAN İNME İLE BAŞVURAN HASTADA AKUT TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI: OLGU SUNUMU
EZGİ YAKUPOĞLU 1 BÜŞRANUR OĞUZ 1 SERGÜL ZENGİN 1 MUSTAFA ÜLKER 1 SAİME FÜSUN DOMAÇ 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Giriş: Akut iskemik inmede acil nörolojik değerlendirme ile reperfüzyon tedavisi için uygun olguların seçilmesi, prognoz açısından büyük öneme sahiptir. İntravenöz rekombinant doku tipi plazminojen aktivatörü (rtPA) nün semptom başlangıcından sonra 3-4.5 saat içinde uygulandığında prognozda etkin olduğu gösterilmiştir. Hem iv rtPA ile birlikte hem de ayrı olarak düşünülebilecek diğer bir akut tedavi yöntemi ise endovasküler trombektomi yöntemidir. Olgu: 57 yaş kadın hasta başvurusundan yaklaşık 5 ay önce dış merkeze akut iskemik inme ile başvurmuş ve sağ M1 oklüzyonu saptanması üzerine mekanik trombektomi yapılıp TICI 3 açıklık sağlanmış ardından hasta nöroloji takiplerine devam etmiş ve nörolojik muayenesi normalmiş. Hasta acil servisimize başvurusundan yarım saat önce başlayan sol vücut yarımında güçsüzlük şikayetleri ile başvurdu. NIHSS 10 saptanan hastaya çekilen kraniyal BT’de hemoraji saptanmaması üzerine şikayet başlangıcının 50. Dakikasında iv rtPA tedavisi başlandı. Çekilen kraniyoservikal BT anjiyografide büyük damar oklüzyonu saptanmadı. Hastanın tedavi sonrası izlemlerinde NIHSS 1 e geriledi. Hala poliklinik takipleri devam eden hastanın sol kol motor güç -5/5 harici muayenesi normal. Sonuç: Tekrarlayan iskemik inme ile başvuran bu vaka ilk inmesinde mekanik trombektomi ardından geçirdiği 2. inmede iv rtPA uygulanması açısından önem arz etmekte olup, akut tedaviler ve onların prognoza olan olumlu etkileri tedavi seçimlerinde mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.