55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PARKİNSON HASTALIĞINDA SEMPTOM BAŞLANGIÇ YAŞI İLE POTANSİYEL PREMOTOR KLİNİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
DERYA SELÇUK DEMİRELLİ 1 GENÇER GENÇ 1 NİHAL GÖNDERTEN 1 SERPİL BULUT 1

1- ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Amaç:

Parkinson hastalığındaki (PH) nörodejenerasyonun, motor semptomların ortaya çıkmasından çok daha önce başladığı kabul edilmektedir. Bazı non-motor belirtileri içeren bu premotor evrede PHnin daha erken saptanması, hastaların olası nöroprotektif tedavilerden faydalanmasına yardımcı olacaktır. Biz bu nedenle PH hastalarında potansiyel premotor klinik özellikler ile semptom başlangıç yaşı arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Parkinson polikliniğimizde takipli hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi ve potansiyel premotor klinik özellikleri sorgulanmış 121 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar semptom başlangıç yaşı açısından; erken-yaşta başlangıç (≤ 49 yıl); orta-yaşta başlangıç (50-69 yıl) ve geç-yaşta başlangıç (≥70 yıl) olarak gruplandırıldı. Sorgulanan potansiyel premotor klinik özellikler; koku alma bozukluğu, REM uykusu davranış bozukluğu (RUDB), aşırı gündüz uykuluğu, huzursuz bacak sendromu (HBS), kognitif anormallik, kabızlık, depresyon ve anksiyete idi.

Bulgular:

Kabızlık en sık görülen premotor klinik özellikti (% 27,3). Bunu koku alma bozukluğu (% 24,8), depresyon (% 23,1), RUDB (% 15,7), aşırı gündüz uykululuğu (% 14), anksiyete (% 13,2), HBS (% 9,9) ve kognitif anormallikler (% 4,1) takip ediyordu. Koku alma bozukluğunun erken başlangıçlı PH hastalarında daha sık olduğu saptandı. Depresyon, anksiyete ve kabızlık da erken-yaş başlangıç grubunda, orta ve geç-yaş başlangıç gruplarına göre daha sıktı. Orta-yaş başlangıç grubunda RUDB daha fazla bildirildi. Aşırı gündüz uykululuğu, HBS ve kognitif anormalliklerin sıklığı gruplar arasında benzerdi.

Sonuç:

PHnin klinik özelliklerinin semptom başlangıç yaşına göre farklı olduğu gösterilmiş olsa da, potansiyel premotor klinik özelliklerin bu faktörle ilişkisi değerlendirilmemiştir. Çalışmamız PHnin premotor klinik özelliklerinin semptomların başlangıç yaşı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Şüphesiz ki, bulgularımızın daha katı bir metodoloji kullanarak daha büyük bir kohortta doğrulanması gerekmektedir.