55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
STARTLE EPİLEPSİ
MİNE SEZGİN 1 NERSES BEBEK 1

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL
 
Amaç:

Startle epilepsi (SE) ani, beklenmedik ses ve somatosensoriel uyarılar ile tetiklenen nöbetler ile karakterize bir epilepsi türüdür. Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji kliniğinde 1998-2018 tarihleri arasında takip edilmiş SE hastalarının demografik ve klinik özellikleri değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem:

İÜ Epilepsi kliniğinde 1998-2018 yılları arasında epilepsi tanısı ile takip edilmiş hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Startle Epilepsi tanısı ile izlenen 48 hasta çalışmaya dahil edildi.

Bulgular:

Değerlendirilen hastaların 25’i (%52) kadındı. Ortalama nöbet başlangıç yaşı 7,74±7.41 idi. Ortalama epilepsi süresi 18,25±11,04 yıl idi, ortalama takip süresi 7,63±7,60 yıl idi. En sık karşılaşılan etyoloji hipoksi-asfiksi (%31,2) iken 4 hastada erken çocukluk döneminde santral sinir sistemi enfeksiyonu öyküsü vardı. Hastanın %81,25 inde eşlik eden spontan nöbetler görülürken %18’inde yalnızca Startle nöbetler izlenmekteydi. Hastaların %58.3’ü politerapi ile izlenmekteydi. Kranyal görüntülemelerde en sık gözlenen anomali frontotemporal bölgelerde ensefalomalazik alanlar iken, %20 hastada beyin MR incelemesinde özellik saptanmadı. EEG incelemelerinde görülen patolojik bulgular değişkenlik göstermekteydi. Yalnızca somatosensoriyel uyarılar ile tetiklenen Startle nöbet yüzdesi %39.3 iken sadece ses ile tetiklenme yüzdesi %0.06 olarak bulundu.

Sonuç:

Startle Epilepsi, görece sık görülen semptomatik bir epilepsi türüdür. Etyolojisi değişkenlik göstermektedir ve sıklıkla dirençli seyretmektedir. En sık tetikleyici bizim çalışmamızda da olduğu gibi somatosensoriel uyarılardır. Görüntüleme ve EEG bulguları etyolojiye paralel olarak değişkenlik göstermektedir. Nöbet kontrolü için çoğu zaman politerapi gerekmekte, sık nöbetler morbiditede artışa ve yaşam kalitesinde düşmeye neden olmaktadır.