55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PARKİNSON HASTALIĞI İÇİN YÜKSEK RİSK GRUBUNDA YER ALAN KİŞİLERİN KLİNİK VE NÖROGÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
MİNE SEZGİN 1 ANİ KIÇİK 2 BAŞAR BİLGİÇ 1 ELİF KURT 6 ALİ BAYRAM 6 HAŞMET HANAĞASI 1 FATİH TEPGEÇ 3 ZEHRA OYA UYGUNER 3 GÜLDEN GÖKÇAY 4 HAKAN GÜRVİT 1 TAMER DEMİRALP 5 MURAT EMRE 1

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL
2- DEMİROGLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
3- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI, İSTANBUL
4- İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BESLENME VE METABOLİZMA BİLİM DALI, İSTANBUL
5- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, HULUSİ BEHÇET YAŞAM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI, NÖROGÖRÜNTÜLEME BİRİMİ, İSTANBUL
6- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, SİNİRBİLİM ANABİLİM DALI, İSTANBUL
 
Amaç:

Bu çalışmada, PH gelişimi için ciddi bir risk yaratan glukoserebrosidaz (GBA) heterozigot mutasyon taşıyıcıları ile bu mutasyonu taşımayan sağlıklı bireylerin fonksiyonel MRG aracılığı ile dinlenim durumu ağlarındaki (DDA) farklılıklar araştırılacaktır.

Gereç ve Yöntem:

Gaucher hastalığı tanısı kesinleşmiş hastaların heterozigot GBA mutasyonu taşıyıcısı olması beklenen asemptomatik 21 ebeveyni ile bu bireylere yaş ve cinsiyet olarak eşlenmiş sağlıklı 18 birey çalışmaya dahil edilmiştir. Klinik görüşme, nörolojik muayene, MMSE ve UPDRS testleri ile hastaların klinik ve demografik verileri değerlendirilmiştir. Katılımcıların serumlarından elde edilen DNA örneklerinde GBA geni analizleri yapılmıştır. Her iki gruba ait dinlenim durumu fonksiyonel MRG verileri veri güdülü yöntem ve tohum bazlı yöntemler ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular:

GBA grubunda yaş ortalaması 42.10 (±1.75), kontrol grubunda 43.17 (±2.03) idi. GBA grubunda 10 kadın (%47,6), 11 (%52.3) erkek; kontrol grubunda 9 (%50) kadın, 9 (%50) erkek katılımcı vardı. MRG analizine dahil edilen 18 bireyin 12’sinde (%63) heterozigot p.L483P; 5’inde (%32) heterozigot p.N409S; 1’inde (%5) heterozigot p.R392G mutasyonları saptandı. Her iki grup arasında bağımsız bileşen analizi ile DDA’ları arasında fark bulunmadı. Tohum temelli analiz ile GBA grubunda, sol posterior putamen ile sol postsantral girus, precuneus ve superior pariyetal lobul arasında fonksiyonel bağlantısallık (FB) artışı kontrol grubuna kıyasla anlamlıydı (pFDR-düz=0.048). Sağ anterior putamen ile sol superior ve orta frontal giruslar arasında GBA grubunda kontrol grubuna kıyasla FB’ta anlamlı azalma saptandı (pFDR-düz=0.016).

Sonuç:

Asemptomatik GBA taşıyıcılarındaki ağ düzeyindeki değişiklikler Parkinson hastalığının presemptomatik evresinde geniş ölçekli beyin ağlarındaki bozuklukların çok erken dönemde başladığını göstermektedir. Ağ analizleri dejeneratif süreçlerin daha iyi anlaşılması için umut vaat etmektedir ve riskli bireylerin taranmasına yardımcı olabilir.