55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ANTI-NMDA ENSEFALİTİ OLGU SUNUMU
IRMAK SALT 1 ÇİSİL İREM ÖZGENÇ 1 PELİN DOĞAN AK 1 HATİCE FERHAN KÖMÜRCÜ 1 EREN GÖZKE 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Özet:

GİRİŞ: Anti-NMDA reseptör ensefaliti, akut/subakut başlangıçlı ekstrapiramidal ve psikiyatrik semptomlarla atipik prezentasyonlar gösterebilen otoimmün ensefalit tablosudur. OLGU: Özgeçmişinde özellik olmayan 39 yaş erkek hasta; 2 ay önce anksiyete, dini uğraşlarda artış, paranoid-persekütif hezeyanlar, halüsinasyonlar ve katatoni benzeri ataklar nedeniyle antipsikotik tedavi başlanmış ancak düzelme olmayınca interne edilmiş. Haloperidol uygulanması sonrası ateş, terleme, rijidite, ajitasyon gelişmesi nedeniyle nöroleptik malign sendrom(NMS) düşünülerek hastanemize yönlendirildi. Bilinç açık, anlama tekli emir düzeyinde, oryantasyonu kısmi korunmuş hastanın konuşması tutuktu. Meningial iritasyon bulgusu yoktu. Kranyal alan intakttı. Kas zaafı yoktu. Her iki üst ekstremitede dişli çark rijiditesi alınıyordu. Patolojik refleks yoktu. Ateşi normal, CK değerinde düşüş olan hastada NMS tanısından uzaklaşıldı. BOS’da protein: 62mg/dl, 68lökosit/mm3 (%95lenfosit) saptandı. Menenjit, ensefalit öntanısıyla asiklovir ve seftriakson tedavisi başlandı. MR’ında özellik yoktu, EEG’de yaygın organizasyon bozukluğu saptandı. 4.gününde antibiyoterapiye yanıtı olmaması nedeniyle otoimmün ensefalit paneli istendi. 2.BOS incelemesinde proteinde düşüş, hücrede minimal artış saptandı. Otoimmün ensefalit şüphesiyle immünglobulin(IG) tedavisine başlandı. Kelime çıkışı olmayan, emir almayan, yaygın katatoni tablosunda ve üst ekstremitelerde belirgin rijiditesi olan hasta 5 gün IVIG tedavisinden fayda görmedi. BOSkültürü ve HSV PCR’ı negatif geldi. Asiklovir ve seftriakson tedavisi kesilerek 1000 mg/gün metilprednizolon başlandı. 3. gününde otoimmün ensefalit panelinde NMDAR - Ab(BOS’da) pozitif saptandı. Steroid tedavisinden belirgin yarar gördü; koopere, oryante olup konuşma akıcılığında bir miktar azalma ve bradimimi dışında muayenesinde özellik kalmadı. Oral metilprednizolon tedavisiyle takip edildi. 2.ayda muayenesi normale dönen hastanın tedavisi kesildi. YORUM: Akut psikoz ile prezente otoimmün ensefalit olgusu sunularak, psikiyatrik hastalıklarda organisite dışlanmasının ve atipik prezentasyonlarda otoimmün patolojilerin akılda tutulmasının önemi vurgulanmak istenmiştir.