55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
UZUN DÖNEM NATALİZUMAB OLGUSU VE REBAUND
FATMA KURTULUŞ 1 AYLİN YAMAN 1

1- ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

GİRİŞ Natalizumab, ataklarla seyreden multipl skleroz (MS) hastalığında oldukça etkili olan humanize bir monoklonal antikordur. Güvenliği ile ilgili önemli sorun, fırsatçı John-Cunningham virüsünün (JCV) neden olduğu, progresif multifokal lökoensefalopati (PML) riskidir. Burada uzun dönem natalizumab kullanımı olan ve tedavi sırasında ilaca ara verilmesi nedeniyle ortaya çıkan rebaund gözlenen hasta sunulmuştur. OLGU Olgumuz 27 yaş kadın, 2007 yılında MS tanısı konup, 2012 den bu yana da natalizumab tedavisi almaktadır. Halen JCV antikoru negatif olan hastanın kliniği stabil seyretmektedir. Nörolojik muayenesinde sağda daha belirgin bilateral dismetri, tandem yürüyüşte ataksi, sol alt ekstremitede 4/5 parezi. Kranial Manyetik Rezonans inceleme (MRI) supra ve infratentoriyal lezyonlar, spinal MRI da lezyonlar. İzlemde karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma, ve sosyal nedenlerle ilacı alamadığı dönemde (4 ay) kranial MRI da aktif lezyonları gözlendi (rebaund) . Pulse steroid tedavisi sonrası düzelme gözlendi. SONUÇ Natalizumab, MS hastaları için oldukça etkili bir ilaçtır, ancak güvenlik sorunları tedavi edilen hastaların sıkı klinik sürveyansını getirmektedir. Burada uzun dönem natalizumab kullanan hastada ilaç kesimi ile oluşan rebaund aktivitesi steroidle kontrol altına alınmıştır. Literatürde ani kesilen hastalarda daha fazla relaps ve MRI da yeni lezyonlar gözlendiğinden; ilacın azaltılarak kesilmesi ve steroid tedavisi önerilmektedir. Bu ilacı başlarken rebaund yan etkisi göz önünde bulundurularak tedavi planlanmalı ve uygun hasta seçimi yapılmalıdır.