55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
POSTPARTUM NÖBET İLE BAŞVURAN SEREBRAL VENÖZ SİNÜS TROMBOZU: OLGU SUNUMU
GÜLGÜN UNCU 1 ZEYNEP ÖZÖZEN AYAS 1 ÖZLEM ŞAHİN 1 DUYGU ARSLAN MEHDIYEV 1

1- ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Giriş Serebral venlerin ve sinüslerin trombozu nadir görülen serebovasküler hastalıklardan biridir. Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde antitrombin III, protein C veya protein S eksikliği tromboembolik komplikasyon riskini daha da artırmaktadır. Klinik prezentasyonlar farklılık gösterebilir. Genellikle intrakranial hipertansiyona bağlı baş ağrısı fokal defisit, nöbet ve konfüzyonel durum tablolarının birisiyle akut olarak başlamaktadır. Biz; nöbet ile prezente olan, hemorajik enfarkt gelişen serebral venöz tromboz olgusunu sunuyoruz. Olgu Başvurusundan 5 gün önce normal spontan vaginal doğum yapan 26 yaşında kadın hasta (G2P1A1) baş ağrısı ve ani nöbet başlangıcı şikayeti ile acil kliniğinde değerlendirildi. Baş ağrısının enseden başlayıp başının tepesine ve alın bölgesine kadar yayılma gösterdiğini ifade ediyordu. Hasta iki kez jeneralize tonik tarzda (JTK) nöbet geçirmişti.Beyin BT tetkikinde sağ temporal posteriorunda hemorojik enfarkt ve sağ transvers sinüsde hiperdens alan izlendi. MR beyin ve MR venografisinde; sağ transvers sinüsten sigmoid sinüse yayılım gösteren trombüs tespit edilmesi üzerine kliniğimize takip ve tedavi amacıyla kabul edildi Hastanın yapılan nörolojik muayenesinde sadece bilateral papil ödem gözlendi. Biyokimyasal parametreleri ise doğal olarak değerlendirildi. Düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) ve tekrarlayan nöbet kontrolü için levetirasetam tedavisi başlandı. Takiplerinde nöbet gözlenmedi ve baş ağrısı şikayeti azaldı. Hastanın 2 ay sonraki değerlendirilmesinde; hastanın nöbetinin olmadığı ve baş ağrılarının tamamen düzeldiği görüldü Tartışma Gebelikte venöz tromboz riski 5-6 kat artmaktadır Gebelikteki tromboembolik olayların %50’sinden herediter trombofililer sorumludur. Serebral sinüs trombozu (SST) olgularının çoğu puerperiumda meydana gelmektedir. Postpartum dönem daha nadir görülen bir dönem olarak serebral infarkt veya kanama yapan serebral venöz trombozların izlendiğiayrı bir dönemdir. Nöbet ile başvuran lohusa kadınlarda ayırıcı tanıda serebral venöz sinüs trombozu da düşünülmelidir.