55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KLOZAPİNE BAĞLI GELİŞEN FRONTAL NÖBET:OLGU SUNUMU
ESRA ACIMAN DEMİREL 1 VİLDAN ÇAKIR KARDEŞ 1 NURAY ATASOY 1 HÜSEYİN TUGRUL ATASOY 1

1- BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
 
Olgu:

Giriş: Klozapin serotonin-dopamin (5HT2A-D2) reseptör antagonisti olan atipik bir antipsikotiktir. Birçok ciddi yan etkisi olmasına rağmen dirençli şizofrenide sıklıkla kullanılan etkili bir antipsikotik ilaçtır. Klozapine bağlı nöbetlerin sıklığı %1,9-%7,4 aralığında değişmektedir. Klozapine sekonder gelişen nöbetlerin çoğunun tonik klonik nöbet olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte myoklonik, atonik, parsiyel ve absans nöbetler de bildirilmiştir. Literatürde klozapine bağlı frontal lob nöbet bildirilmemiştir Bu olguda klozapin kullanımı ile frontal lob nöbet gelişen, valproik asit tedavisi ile düzelen şizofreni tanılı genç bir kadın hastayı sunduk. Olgu: 36 yaşında şizofreni ile takipli , 600mg/gün klozapin kullanan bayan hasta korkulu yüz ifadesi, saniyeler sürüp düzelen çığlık atma ve konfüzyon hali ile tarafımıza başvurdu.Bu semptomlar gün içinde 4-5 kez tekrarlıyordu. Hastanın hemogram ve biyokimya tetkikleri normaldi. Rutin EEG’de bilateral frontal alanlarda epileptik aktivite bozukluğu izlendi. Beyin MRG normaldi. . Hastanın semptomlarının çok sık ve kısa süreli olması, garip vokalizasyonların olması, dezorganize davranış ve uygunsuz duygulanım olması ilk olarak psikotik belirti olarak yorumlandı. Bu şikayetler sırasında çekilen EEG’de epileptik aktivite gözlenmesi sebebiyle Frontal lob epileptik nöbet düşünüldü.Tedaviye 1000mg/gün valproik asit eklendi. Hastanın takibinde nöbet sıklığı azaldı ve üçüncü ay sonunda nöbet izlenmedi, çekilen EEG normaldi. Sonuç: Bizim olgumuzda olduğu gibi sık rastlanmayan nöbet türlerinin de klozapin tedavisi sürecinde takip edilmesinin önemine vurgu yapılmak istenmiştir.