55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PARKİNSON HASTALIĞINDA NÖROLEPTİK MALİGN BENZERİ SENDROM: OLGU SUNUMU
BURCU GÖKÇE ÇOKAL HAFİZE NALAN GÜNEŞ 1 KÜBRA MEHEL METİN 1 RECEP SAĞLAM 1 TAHİR KURTULUŞ YOLDAŞ 1 LEVENT ERTUĞRUL İNAN 1

1- S.B. ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Amaç:

Nöroleptik Malign Benzeri Sendrom (NMBS) Parkinson hastalığının seyrinde, antiparkinson ilaçların ani kesilmesi yada doz azaltılması sonucu görülebilmektedir. Tanının doğru konulması ve tedavinin hızla başlanması hayat kurtarıcıdır. Ateş, rijidite, kreatinin kinaz seviyesinde artış ve bilinç bulanıklığı temel klinik bulgularıdır. Bu olguda , yoğun bakımda takip edilen bir NMBS olgusunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

74 yaşında, erkek hasta. Bilinen 25 yıldır Parkinson hastalığı öyküsü olan hastanın levodopa/karbidopa/entakapon kombinasyonu ve pramipeksol kullanmakta olduğu ve hastanın bu ilaçlarının iki hafta önce kesildiği öğrenildi. Hasta, hastanemiz acil servisine bilinç bulanıklığı ve ateş şikayeti ile başvurması sonrası tarafımızca değerlendirildi.

Bulgular:

Hastanın bilinç durumu somnolans, tüm ekstremitelerde kas rijiditesi, ateş yüksekliği, taşikardisi mevcut idi. Laboratuvar incelemelerinde CPK 4391 U/I ve lökosit değeri 10650 olarak tespit edildi. Nörogörüntülemesi yapılan ve herhangi bir akut patoloji saptanmayan hastada, öyküde dopaminerjik ilaçların ani kesilmesi olması nedeni ile mevcut klinik tablonun NMBS olduğu düşünüldü.

Sonuç:

NMBS Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçların ani olarak kesilmesi veya ilaç dozunun azaltılması nedeni ile görülen bir hastalıktır. Sonuç olarak NMBS yaşamı tehdit eden bir durumdur. Erken tanı ve uygun tedavi ile mortalite ve morbiditenin azaltılması sağlanabilir.