55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
OLGU SUNUMU: IV TPA UYGULAMASI ÖNCESİ ORAL VİTAMİN K ANTAGONİSTLERİNİN ETKİLERİNİN PROTROMBİN KOMPLEKS KONSANTRASYONU İLE ANTAGONİZE EDİLMESİ
IRMAK SALT 1 IŞIL KALYONCU ASLAN 1 ÇİSİL İREM ÖZGENÇ 1 EREN GÖZKE 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Özet:

AMAÇ: INR değerini protrombin kompleks konsantrasyonu (PCC) kullanarak düşürdükten sonra doku plazminojen aktivatörü (tPA) tedavisi uyguladığımız iki vakayı sunmak istiyoruz. OLGU 1: Altmış dokuz yaşında erkek hasta, 30 dakika önce başlayan dizartri, santral fasiyel paralizi (SFP) ve Medical Research Council (MRC) kas gücü skalasına göre 4/5 sol hemiparezi ile başvurdu. Özgeçmişinde mitral kapak replasmanı öyküsü mevcuttu. Varfarin kullanmaktaydı. National Instutudes of Health Stroke Scale (NIHSS) skoru 5 idi. 60. dakikada BT Anjiyografisinde büyük damar oklüzyonu saptanmadı. INR değeri 4.25 olan hastada mekanik rekanalizasyon şansı olmadığından için tPA uygulanması planlandı, PCC infüzyonu başlandı. INR 0.95’e düşürüldü. 8. saatinde NIHSS skoru 0 oldu. 24. Saatinde BT’de hemoraji izlenmedi. 48. saatinde antikoagülasyon başlandı. Tromboembolik komplikasyon izlenmedi. OLGU 2: Altmış üç yaşında kadın hasta, ileri dizartri, sol SFP, zorlu bakış palsisi, sol homonim hemianopi, sol hemipleji kliniğiyle getirildi. Özgeçmişinde aort diseksiyonu, kardiyak bypass ve mitral kapak replasman öyküsü mevcuttu. Varfarin kullanmaktaydı. NIHSS skoru 14 idi. 116. dakikada BT Anjiyografisinde sağ M1 oklüzyonu mevcuttu. INR 2.11 olup PCC uygulaması sonrasında tPA başlandı, ardından trombektomiye alındı; rekanalizasyon sağlanamadı. 24. saatte BT’de hemoraji izlenmedi. Antikoagülasyon 24. saatinde başlandı. Tromboembolik komplikasyon izlenmedi. YORUM: Vitamin K antagonisti kullanımı sırasında akut iskemik inme görülebilmektedir. PCC uygulanan hastalarda tromboembolik komplikasyon insidansı %1.9 olarak bildirilmiştir. INR değerini düzenlemek için vitaminK uygulanan hastalarda yapılan 8 çalışma meta-analizinde, 334 hastanın 1’inde trombotik olay bildirilmiştir. tPA öncesinde PCC uygulaması literatürde sadece vaka bazında bildirilmiştir. Seçilmiş vakaların tedaviden fayda görebileceği ve geniş ölçekli çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.